مقاله بررسي كارآيي سه بافر ليزکننده مختلف جهت تخليص DNA باكتري لپتوسپيرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي سه بافر ليزکننده مختلف جهت تخليص DNA باكتري لپتوسپيرا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتوسپيرا
مقاله لپتوسپيروز
مقاله بافر ليزکننده
مقاله استخراج DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بيدهندي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورزاده رها
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي پژواك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لپتوسپيروز بيماري مشترک بين انسان و حيوان مي باشد که در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري شايع است و توسط سرووارهاي بيماريزاي لپتوسپيرا ايجاد مي شود. با توجه به اينکه کشت و رشد اين باکتري وقت گير است روش هاي ملکولي از جمله PCR روش مناسبي براي تشخيص سريع اين بيماري مي باشد. هدف از اين تحقيق به دست آوردن بهترين بافر ليزکننده جهت تخليص DNA باكتري لپتوسپيرا است. بدين منظور از باکتري لپتوسپيرا بر روي محيط کشت اختصاصي EMJH کشت داده شد و رسوب حاصل جمع آوري گرديد. سپس از ۳ بافر ليزکننده Lep2, Lep1 و Lep3 بطور جداگانه استفاده شد و سپس مراحل تخليص با استفاده از فنل- کلروفرم- ايزوآميل الکل انجام شد. نتايج به دست آمده با استفاده از نانودراپ و الکتروفورز ژل آگارز نشان داد که بهترين کيفيت DNA جهت انجام آزمايش PCR مربوط به بافر ليزکننده Lep1 بوده است. همچنين نتايجPCR با DNA هاي تخليص شده حاکي از بهتر بودن بافر ليزکننده Lep1 است.