مقاله بررسي كارآيي مصرف نيتروژن تحت شيوه هاي مختلف اعمال كود نيتروژنه بر روي عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي شاخص هاي زراعي ذرت S.C. 704 در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي مصرف نيتروژن تحت شيوه هاي مختلف اعمال كود نيتروژنه بر روي عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي شاخص هاي زراعي ذرت S.C. 704 در خوزستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله نيتروژن
مقاله روش هاي پخش
مقاله كارآيي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لرزاده شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي كارآيي مصرف نيتروژن تحت شيوه هاي مختلف اعمال كود نيتروژنه روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل کراس ۷۰۴ آزمايش مزرعه اي در سال زراعي ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر به اجرا گذاشته شد. آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام گرفت. کرت هاي اصلي شامل سه سطح كود نيتروژنه شامل (N3=270 N2=180 ,N1=90 كيلو گرم نيتروژن خالص در هكتار) از منبع كود اوره و کرت هاي فرعي شامل سه روش اعمال كود نيتروژنه (روش نواري =M1، نواري يك در ميان M2= و پخش سطحي = (M3بودند. سطح صفر (N0) به عنوان شاهد در هر تكرار در نظر گرفته شد كه در تجزيه و تحليل وارد نشد و فقط براي محاسبه كارآيي و مقايسه ميانگين ها از آن استفاده گرديد نتايج حاصل مشخص نمود كه سطوح مختلف كود نيتروژنه تاثير قابل ملاحظه اي روي عملكرد و اجزاي عملكرد (به استثناي تعداد رديف در بلال) و شاخص برداشت ايجاد كرده است. اين نتايج نشان مي دهد كه افزايش ميزان نيتروژن و روش اعمال آن هر كدام به طريقي روي كارآيي مصرف نيتروژن اثر گذاشته است، به طوري كه با افزايش سطح كود نيتروژنه كارآيي مصرف نيتروژن (NUE) كاهش چشم گيري پيدا كرده كه بالاترين ميزان آن ها مربوط به مصرف۹۰ كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار به دست آمده است. از نتايج به دست آمده چنين استنباط مي شود كه در مصرف كود نيتروژن به صورت نواري چون مجاورت کود با ريشه گياه بيشتر شده و همچنين به احتمال باعث کاهش تلفات ناشي از تصعيد و آب شويي نيتروژن گشته، لذا مصرف نيتروژن در اين حالت نسبت به پخش سطحي از كارآيي مطلوب تري برخوردار بود.