مقاله بررسي كارايي ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلات
مقاله فسفر
مقاله كارايي
مقاله جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خلدبرين بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان نجفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نورقلي پور فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي کارايي ارقام مختلف غلات در جذب و مصرف فسفر (فسفر کارايي ارقام) در سال ۱۳۸۵ آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي در خاکي با فسفر قابل دسترس پايين (Polsen£۵mg/kg) و فسفر کل ۱۲۶۰mg/kg در موسسه تحقيقات خاک و آب اجرا گرديد. در اين آزمايش ۱۷ رقم غلات شامل ۸ رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) 3 رقم گندم دوروم (Triticum durum L.)، ۳ رقم جو (Hordeum vulgare L.)، ۱ رقم چاودار (Secale cereale L.)، ۱ رقم جو دو سر(Avena sativa L.)  و ۱ رقم تريتيکاله (Triticosecale L.)، در دو سطح فسفر (۰ و ۸۴mg/kg) در سه تکرار با هم مقايسه شدند. ارقام از لحاظ تعداد پنجه، غلظت فسفر در اندام هوايي، فسفر کل گياه و وزن خشک اندام هوايي در سطح %۱ تفاوت معني دار نشان دادند. از شاخص عملکرد نسبي اندام هوايي بعنوان شاخص کارايي فسفر استفاده گرديد که به طور ميانگين ۰٫۷۱ به دست آمد و از ۰٫۴۲ تا ۰٫۹۷ به ترتيب مربوط به لاين جو (M-80-16) و رقم گندم نان (آزادي) تغيير کرد. ميانگين غلظت و جذب کل فسفر در اندام هوايي به ترتيب ۰٫۱۹ درصد و ۱۳٫۲۴mg/pot در شرايط بدون مصرف فسفر و ۰٫۴۷ درصد و۴۶mg/pot  در حالت مصرف فسفر بدست آمد. در شرايط کمبود فسفر بالاترين ميزان جذب فسفر ۲۰٫۱۵mg/pot مربوط به رقم يا واروس و کمترين آن  5.85mg/potمربوط به لاين جو (M-80-16) بود. جو دوسر بازاي واحد فسفر جذب شده بالاترين عملکرد را توليد کرد لذا از لحاظ کارايي مصرف فسفر در داخل گياه برترين رقم بود. اما از لحاظ ميزان نسبي کل جذب فسفر ارقام آزادي و ياواروس به ترتيب با ۰٫۴۵ و ۰٫۴۳ در صدر بودند. شاخص کارايي با ميزان کل فسفر جذب شده همبستگي مثبت و معني دار در سطح ۱ درصد (r=0.66**) ولي با غلظت فسفر در گياه همبستگي معني داري نشان نداد.