مقاله بررسي كارايي باکتري آزوسپريليوم، ازتوباکتر به همراه مصرف کود شيميايي نيتروژن بر عملکرد ذرت علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي باکتري آزوسپريليوم، ازتوباکتر به همراه مصرف کود شيميايي نيتروژن بر عملکرد ذرت علوفه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت علوفه اي
مقاله باکتري آزوسپريليوم
مقاله و باکتري ازتوباکتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مقدم حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد کودهاي زيستي به ويژه باکتري هاي هميار تثبيت کننده نيتروژن به صورت تلفيق با مصرف کودهاي شيميايي، مهم ترين راهبرد تغذيه تلفيقي گياه براي مديريت پايدار بوم سازه هاي کشاورزي و افزايش توليد آن ها در نظام کشاورزي پايدار با نهاده کافي است. به منظور بررسي تاثير کاربرد مايه تلقيح باکتري هاي brasilense Azospirillum و Azotobacter chroococcum به همراه مقادير کودهاي شيميايي نيتروژن، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار در بهار سال ۱۳۸۶ بر روي ذرت علوفه اي رقم SC 700 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين اجرا شد. که در آن، عامل باکتري brasilense Azospirillum (As) شامل دو سطح استفاده از باکتري Azospirillum و عدم استفاده از باکتري Azospirillum و عامل باکتري Azotobacter chroococcum (Az) شامل دو سطح استفاده از Azotobacter و عدم استفاده از Azotobacter (Az0)، عامل کود شيميايي نيتروژن (N) شامل دو سطح ميزان کود شيميايي نيتروژن بر اساس آزمون خاک (N) و نصف ميزان کود شيميايي نيتروژن بر اساس آزمون خاک N/2)). نتايج حاصل از اين پژوهش علاوه بر آن که نشان داد در تيمارهايي که در آن از باکتري هاي هميار تثبيت کننده نيتروژن استفاده شده بود به دليل توليد هورمون هاي رشدي در گياه، باعث افزايش صفات مرفولوژيکي و اجزا عملکرد گياه گرديد، مشخص ساخت که در حضور اين باکتري ها ميزان مصرف کودهاي شيميايي نيتروژن به نصف ميزان توصيه شده بر مبناي آزمون خاک کاهش مي يابد.