مقاله بررسي كارايي راکتور بافلدار بي هوازي اصلاح شده MABR در حذف نيتروژن از فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي راکتور بافلدار بي هوازي اصلاح شده MABR در حذف نيتروژن از فاضلاب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتريفيکاسيون
مقاله دنيتريفيکاسيون
مقاله راکتور بافلدار بي هوازي اصلاح شده (MABR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترکيبات نيتروژن در فاضلاب عمدتا به چهار صورت آلي، آمونياکي، نيترات و نيتريت مي باشند. غلظت نيتروژن کل در فاضلاب شهري معمولا در محدوده ۲۵ تا ۴۵ ميلي گرم در ليتر بر حسب نيتروژن قرار دارد كه مهم ترين مشکل در مورد با آن، ميزان تمايل اکسيژن خواهي و اثرات بهداشتي آن است. راکتور بافلدار غير هوازي، سيستمي است که در آن رديف هايي از بافل ها براي هدايت جريان فاضلاب وجود دارند.
روش بررسي: در اين تحقيق ۹ ماهه، جهت انجام نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون هم زمان، از يک راکتور بافلدار بي هوازي اصلاح شده به ابعاد ۱۵×۳۰×۱۰۴ سانتي متر و حجم مفيد ۱۵ ليتر با هشت بخش استفاده گرديد که در بافل هفتم اقدام به هوادهي شد تا طي آن آمونياک در يک محيط هوازي به نيتريت و نيترات اکسيد گردد.
يافته ها: دنيتريفيکاسيون تقريبا به طور کامل در دو بخش ابتدايي راکتور بافلدار بي هوازي و به ترتيب با راندمان ۶۰ تا ۸۴ درصد حذف نيتروژن نيتراتي تا بخش چهارم اتفاق افتاد. هم چنين حذف بار نيتروژن ورودي در شرايط ورود شوک بار نيتروژن (۴ برابر ميزان آخرين غلظت نيتروژن ورودي به راکتور) پس از گذشت يازده روز به شرايط اوليه بازگشت. جهت بررسي و پردازش اطلاعات دريافت شده در طي تحقيق، از روش شبکه عصبي مصنوعي نيز استفاده گرديد به طوري كه ميزان خطاي مشاهده شده در ۱۰ مورد آزمايش فرضي کمتر از ۱۵ درصد بود.
نتيجه گيري: راکتور بافلدار بي هوازي تا غلظت ورودي ۲۰۰ ميلي گرم بر ليتر قابليت رساندن غلظت نيتروژن نيتراتي موجود در فاضلاب به حد استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران (۵۰ ميلي گرم بر ليتر برحسب نيترات و ۱۰ ميلي گرم بر ليتر برحسب نيتروژن) را دارا مي باشد.