مقاله بررسي كارايي سه نوع غشاي اسمز معكوس براي تصفيه پساب احياي رزين هاي تعويض يوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي سه نوع غشاي اسمز معكوس براي تصفيه پساب احياي رزين هاي تعويض يوني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب احياي رزين ها
مقاله اسمز معكوس
مقاله محفظه غشا
مقاله پس دهي نمك و فلاكس پرميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي پناه كريم
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: مدايني سيدسياوش
جناب آقای / سرکار خانم: قديم خاني علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي امكان تصفيه پساب هاي احياي رزين هاي تعويض يوني يكي از مجتمع هاي پتروشيمي كشور با استفاده از روش اسمز معكوس است. در حال حاضر اين پساب بعد از خنثي سازي به حوضچه هاي تبخيري ارسال مي شود. براي انجام آزمايش ها، پايلوتي طراحي و ساخته شد كه كارايي سه نوع غشا را به وسيله قطعه كوچكي از غشا بررسي كند. در اين تحقيق، از سه نوع غشاي اسمز معكوس مخصوص آب دريا به نامهاي تجاري Toray،CSM  و FILMTEC استفاده شد. با تغيير دادن فشار و ميزان ريكاوري (سرعت افقي عبور جريان از روي سطح غشا) سعي در كسب بالاترين ميزان دفع نمك و بهترين ميزان فلاكس شد. براي متغير فشار سه سطح ۲۰، ۲۵ و ۳۰ بار در نظر گرفته شد و براي ريكاوري يا مقدار سرعت افقي عبور سيال، مقادير ۰٫۲۷، ۰٫۵۴ و ۰٫۸۱ متر بر ثانيه انتخاب شد كه در مجموع براي سه نوع غشاي مورد استفاده ۲۷ حالت هر كدام حداقل به مدت ۵ ساعت مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. نتايج نشان داد غشاي FILMTEC بالاترين ميزان پس دهي نمك را نشان مي دهد همچنين فشار ۲۵ بار و سرعت افقي ۰٫۵۴ متر بر ثانيه به عنوان بهترين حالت انتخاب شد. در اين شرايط هدايت الكتريكي پساب تصفيه شده از مقدار اوليه ۱۴۴۲۰ms/cm به ۴۷۰ms/cm رسيد و فلاكس پرميت، يا آب توليدي برابر  39.1 l/m2.hr، همچنين آناليز پساب تصفيه شده حاكي از بازده حذف بالاي %۹۷ براي اكثر كاتيون ها و آنيون هاست. ضمن اين كه تصفيه پذيري اين پساب بخوبي قابل انجام است، امكان استفاده مجدد از پساب تصفيه شده با بررسي هاي دقيق تر در ساير بخش ها از جمله آبياري فضاي سبز وجود دارد.