مقاله بررسي كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي پنبه كاران استان گلستان با استفاده از روش پارامتريك (مطالعه موردي شهرستان گرگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي پنبه كاران استان گلستان با استفاده از روش پارامتريك (مطالعه موردي شهرستان گرگان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گلستان
مقاله پنبه
مقاله كارايي
مقاله تابع توليد مرزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذرين فر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: زاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برابري علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف تعيين كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي پنبه كاران استان گلستان در سال ۱۳۸۷ شكل گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نياز مطالعه از بين ۱۸۰ پنبه كار در شهرستان گرگان با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيك تصادفي جمع آوري شد. در همين راستا با برآورد تابع توليد مرزي تصادفي، ميزان كارايي فني پنبه كاران محاسبه و در ادامه تابع هزينه مرزي پنبه كاران تخمين زده شد. در نهايت ميزان كارايي تخصيصي و اقتصادي بهره برداران محاسبه گرديد. نتايج تخمين تابع توليد مرزي تصادفي پنبه كاران در شهرستان گرگان بيانگر اثر معني دار و مثبت متغيرهاي سطح زيرکشت پنبه، ماشين آلات، نيروي کار، ميزان مصرف كود شيميايي و تعداد دور آبياري بر توليد پنبه است. در تابع عدم كـارايـي فني توليدكنندگان پنبه نيز متغيرهاي سطح تحصيلات و شركت در كلاسهاي ترويجي و آموزشي اثر منفي نشان دادند. اما متغير تعداد قطعات زمين بر ناكارايي فني پنبه كاران اثر مثبت و معنادار دارد. نتايج محاسبه انواع كارايي نشان داد كه ميانگين كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي بهره برداران نمونه به ترتيب ۸۵، ۹۰ و ۷۷ درصد مي باشد. همچنين اختلاف بين حداقل و حداكثر كارايي فني ۴۲ درصد، اختلاف ميان حداقل و حداكثر كارايي تخصيصي ۳۷ درصد و اختلاف بين حداقل و حداكثر كارايي اقتصادي پنبه كاران نيز حدود ۳۹ درصد به دست آمد.