مقاله بررسي كارايي همزيستي و مقاومت به شوري سويه هاي ريزوبيومي همزيست با يونجه بومي خاك هاي استان تهران و زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي همزيستي و مقاومت به شوري سويه هاي ريزوبيومي همزيست با يونجه بومي خاك هاي استان تهران و زنجان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Sinorhizobium meliloti
مقاله يونجه
مقاله کارايي همزيستي
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي كارايي همزيستي و مقاومت به شوري سويه هاي باكتري Sinorhizobium meliloti بومي خاك هاي استان تهران و زنجان تعداد ۵۰ سويه باكتري ريزوبيوم از گره هاي ريشه گياه يونجه چندساله در مزارع مختلف استان تهران و زنجان جمع آوري شد. به منظور تعيين كارايي همزيستي، آزمايش گلخانه اي كشت يونجه (رقم بمي) در سال ۸۷ در گلخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، با در نظر گرفتن تيمارهاي باكتري همراه با دو تيمار شاهد بدون تلقيح و بدون نيتروژن و تيمار نيتروژن در دو سطح (۳۰ و ۷۰ ميلي گرم نيتروژن در ليتر) انجام شد. پس از رشد كافي، گياهان در دو چين برداشت و شاخص هاي وزن خشك شاخساره، تعداد و وزن خشك گره اندازه گيري و كارايي همزيستي محاسبه گرديد. مقاومت به شوري سويه ها در محيطYMA (Yeast Manitol Agar)  حاوي مقادير مختلف كلريد سديم (۷۰۰ و ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰، ۰ ميلي مولار) بر اساس قطر كلوني ارزيابي شد. اين نتايج نشان داد كه تنوع زيادي بين سويه هاي جمع آوري شده از خاك هاي مناطق مختلف از نظر وزن خشك شاخساره، تعداد و وزن خشك گره و تحمل به مقادير مختلف شوري وجود دارد. از بين ۵۰ سويه باكتري ريزوبيوم، سويه شماره ۳۰ با ميانگين وزن خشك شاخساره حدود ۱٫۳۱ گرم به دليل دارا بودن بيشترين ميزان وزن خشك شاخساره داراي بيشترين كارايي همزيستي و سويه شماره ۶ با ميانگين وزن خشك شاخساره حدود ۰٫۶۹ گرم به دليل دارا بودن كمترين ميزان وزن خشك شاخساره داراي كمترين كارايي همزيستي بود. ۴۸ سويه ديگر داراي وزن خشك شاخساره بيشتري در مقايسه با تيمار شاهد بودند. كارايي همزيستي همبستگي زيادي با وزن خشك شاخساره، تعداد و وزن خشك گره داشت، كه نشان دهنده اهميت صفات تعداد گره و وزن خشك شاخساره در ارزيابي تلقيح موفق و تثبيت نيتروژن در گياه يونجه است. شوري سبب كاهش قطر كلوني در تمام سويه ها شد. سويه شماره ۴۹ با ميانگين قطر كلوني حدود ۰٫۸ سانتيمتر داراي بيشترين قطر كلوني در سطح شوري ۷۰۰ ميلي مولار كلريد سديم بود. سويه هاي با كارايي همزيستي بالا و ميزان تحمل به سطوح شوري بالا مي توانند به عنوان سويه اي مناسب براي تلقيح با گياه يونجه در خاك هاي شور پيشنهاد شوند، بنابراين، ارزيابي گلخانه اي براي سنجش بهبود عملكرد يونجه بوسيله تلقيح با سويه هاي مورد نظر تحت شرايط تنش شوري كار ساز است ولي، تكرار چنين آزمايشاتي تحت شرايط مزرعه اي نيز لازم به نظر مي رسد.