مقاله بررسي كاربرد مدل دسته بندي چند معياره Electre-TRI در تعيين اهميت آثار محيط زيستي (مطالعه موردي: ارزيابي آثار محيط زيستي طرح سد و شبکه آبياري-زهکشي اردبيل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كاربرد مدل دسته بندي چند معياره Electre-TRI در تعيين اهميت آثار محيط زيستي (مطالعه موردي: ارزيابي آثار محيط زيستي طرح سد و شبکه آبياري-زهکشي اردبيل)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي آثار محيط زيستي
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله اهميت آثار محيط زيستي
مقاله مدل
مقاله ELECTRE-TRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين ميزان اهميت آثار محيط زيستي يکي از مهم ترين دغدغه هاي فرآيند ارزيابي آثار محيط زيستي در طرحها و پروژه هاست كه بيشتر به ماهيت چند معياره بودن اين مساله وابستگي دارد. در واقع اهميت اثر محيط زيستي تنها مبتني بر شدت آن اثر نيست و لازم است معيارهاي ديگري نيز در تعريف اهميت اثر لحاظ شدند. در اين تحقيق براي نخستين بار در فرايند ارزيابي آثار محيط زيستي (EIA) در ايران، امکان سنجي کاربرد مدل ELECTRE-TRI به عنوان يكي از معتبرترين تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره در تعيين اهميت آثار محيط زيستي، مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل از کاربرد اين مدل، با نتايج ارزيابي طرح سد و شبکه آبياري-زهکشي اردبيل که به يکي از روش هاي معمول ارزيابي صورت پذيرفته، مقايسه شده است. در اين تحقيق براي تعيين معيارهاي برآورد اهميت اثر، بررسي جامعي نيز در مراجع ملي و بين المللي به عمل آمده است.
از جمله ورودي هاي مدل دسته بندي ELECTRE-TRI، علاوه بر ارزش كمي معيارهاي اثر محيط زيستي، وزن معيارهاست كه با توجه به عدم وجود روش شناسي مدون جهت تعيين وزن معيارها در روش هاي موجود ارزيابي آثار محيط زيستي در ايران، در اين تحقيق، از روش تلفيقي براي برآورد وزن معيارها استفاده شده است. به اين ترتيب كه وزن معيارها بر اساس مراجع بين المللي يا قضاوت كارشناسي با وزن بدست آمده معيارها از روش آنتروپي، تلفيق شده و نتيجه به منزله وزن نهايي معيار، وارد مدل شده است.
نتايج حاصل از کاربرد مدل دسته بندي ELECTRE-TRI براي تعيين اهميت آثار محيط زيستي فعاليت هاي طرح سد و شبکه آبياري-زهکشي اردبيل و مقايسه آن با روش رايج استفاده شده در اين طرح گامي به منظور معرفي روش هاي جديد ارزيابي آثار محيط زيستي در سطح جهاني و امكان سنجي كاربرد آن در فرايند EIA در ايران است و نگارندگان اميد آن دارند كه اين تحقيق راهگشاي انجام تحقيقات بيشتر در خصوص روش شناسي هاي موجود ارزيابي آثار محيط زيستي در سطح جهاني و ارتقاي روش هاي موجود در كشور شود.