مقاله بررسي كاركردهاي سينما در ايران (ارزيابي سينماي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ بر اساس توزيع كاركردي فيلم ها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۹۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي كاركردهاي سينما در ايران (ارزيابي سينماي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ بر اساس توزيع كاركردي فيلم ها)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينما
مقاله واقعيت
مقاله تغييرات اجتماعي
مقاله رويکرد بازتاب
مقاله کارکردهاي سينما
مقاله اميد به تغيير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادارمكي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري آرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله، رابطه سينماي ايران با جامعه مبداش را با محوريت ميزان همگام بودن سينما با تغييرات اجتماعي به پرسش گذارده است. مساله محوري مقاله، ارزيابي توان سينماي ايران در به نمايش كشيدن تكثر واقعيت اجتماعي است. براي توصيف اين نزديكي به واقعيت از توزيع كاركردي فيلم هاي سينمايي بهره گرفته ايم. در حوزه كاركردهاي سينما، بازه مذكور به سه دوره قبل از خاتمي، دوره اول خاتمي، و دوره دوم خاتمي تقسيم و فيلم هاي هر دوره ذيل چهار كاركرد گريزخواهي، جامعه پذيري، نشان دادن واقعيت و ايجاد نگرش هاي جديد مقوله بندي شده اند. بررسي كاركردي اين سه دوره نشان مي دهد كه دوره اول و دوم توزيع كاركردي مناسبي دارند، اما دوره سوم بيشتر به سمت فيلم هاي گريزخواه تمايل داشته است. تبيين اين پديده با مفهوم كاهش اميد به تغيير در دوره سوم و روي آوردن جامعه به روياپردازي صورت گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه سينماي ايران در اين دوره دوازده ساله، متاثر از تغييرات اجتماعي، سينمايي حساس به تغييرات جامعه مبداش مي باشد كه به خوبي براي مطالعات فرهنگي و اجتماعي در خصوص آن جامعه به كار مي آيد. در اين مقاله، كه بر اساس پژوهشي در حوزه جامعه شناسي هنر تنظيم شده، از رويكرد نظري بازتاب و مفهوم كاركردهاي سينما به منزله چارچوب مفهومي استفاده شده است. روش هاي اسنادي براي توصيف فضاي اجتماعي دوره مورد مطالعه و تحليل محتواي كيفي براي درك ساختار و كاركرد فيلم هاي سينمايي به كار گرفته شده اند. يافته هاي تحقيق بر اساس تحليل ۱۲۰ فيلم، ده فيلم پر فروش هر سال، صورت بندي شده است.