مقاله بررسي كاركرد تكنيك تاپسيس فازي در بهبود سنجش كارايي شعب بانك ها با استفاده از تكنيك DEA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي كاركرد تكنيك تاپسيس فازي در بهبود سنجش كارايي شعب بانك ها با استفاده از تكنيك DEA
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارايي
مقاله اهميت داده ها
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله واحدهاي تصميم گيري
مقاله شعب بانك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالم تبريز اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پورميبدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش كارايي سازمان هاي مختلف و مقايسه كارايي بين واحدهاي آنها، از جمله مسايل مهمي است كه امروزه در ادبيات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. در ميان سازمان هاي مختلف، بانك ها به عنوان يكي از مهم ترين نهاد هاي هر نظام اقتصادي مطرح اند. بنابراين، با توجه به نقش مهم بانك ها در توسعه كشور و هم چنين تعدد شعب آن ها، اندازه گيري كارايي شعب بانك حايز اهميت مي نمايد. هدف اصلي اين مقاله بررسي اثرات لحاظ نمودن ميزان اهميت داده ها (نهاده ها و ستاده ها) در مدل تحليل پوششي داده ها مي باشد. بر اين اساس، ابتدا سيستم مفهومي ارزيابي كارايي شعب بانك تعريف شده و سپس ميزان اهميت ورودي ها و خروجي ها با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي محاسبه شد تا بعدا در تكنيك DEA مورد استفاده قرار گيرد. در مرحله بعد، كارايي شعب در قالب مدل تحليل پوششي داده ها فرموله شد و سپس محاسبه گرديد. در پايان نيز به منظور تحليل اثرات به كارگيري ميزان اهميت داده ها، كارايي شعب بدون لحاظ نمودن ميزان اهميت داده ها مجددا محاسبه شده تا كارايي شعب، در دو حالت مورد مقايسه قرار گيرد. نتايج نشان مي دهد استفاده از ميزان اهميت داده ها (نهاده ها و ستاده ها)، توانسته است سنجش كارايي شعب بانك با استفاده از تكنيك  DEAرا دقيق تر نموده و بنابراين موجب افزايش روايي اين تكنيك شود.