مقاله بررسي كشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و كدو (.Cucurbita sp) و اثر آن بر كنترل علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و كدو (.Cucurbita sp) و اثر آن بر كنترل علف هاي هرز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت مخلوط
مقاله تشعشعات فعال فتوسنتزي
مقاله نسبت برابري زمين
مقاله ذرت کدو
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: غديري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مقدم منصور
جناب آقای / سرکار خانم: صفري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي كشت مخلوط ذرت و كدو و تاثير آن بر كنترل علف هاي هرز، آزمايشي در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در كوشكك انجام گرفت. اين آزمايش با استفاده از طرح كرت هاي خرد شده بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار انجام گرفت. عامل اصلي شامل عدم وجين علف هاي هرز (w) و وجين علف هاي هرز (W) و عامل فرعي نيز شامل كشت خالص ذرت (M)، كشت خالص كدو (C)، كشت مخلوط افزايشي ۱۰۰% ذرت + ۱۰۰% كدو (Mc) كشت مخلوط جايگزيني ۵۰% ذرت + ۵۰% كدو (mc) كشت مخلوط افزايشي ۱۰۰% ذرت +۵۰ % كدو (Mc) و كشت مخلوط افزايشي ۵۰% ذرت + ۱۰۰% كدو (mc) بود. تركيب كشت مخلوط با استفاده از طرح هاي افزايشي و جايگزين به دست آمد. نتايج نشان داد كه از نظر درصد جذب نور (PAR) كشت مخلوط نسبت به كشت خالص برتري داشت. همچنين از نظر عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه ذرت و ميوه كدو كشت مخلوط نسبت به كشت خالص دو گياه به دليل استفاده بهتر از منابع برتري داشت. از نظر كنترل علف هاي هرز كشت مخلوط در مقايسه با كشت خالص ذرت موثرتر بود و تيمار (MC) نسبت به كشت خالص ذرت بدون وجين، وزن خشك كل علف هاي هرز را به ميزان ۴۱% كاهش داد. كشت مخلوط همچنين باعث افزايش شاخص برداشت ذرت شد، بيشترين شاخص برداشت در تيمار (MC) مشاهده شد. در اغلب تيمارها نيز نسبت برابري زمين (LER) بزرگتر از واحد بود و بزرگترين LER در تيمار WMC و برابر با ۱٫۵۸ بدست آمد.