مقاله بررسي كشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و شبدر برسيم (Trifolium alexandrinum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و شبدر برسيم (Trifolium alexandrinum)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوماس
مقاله رقابت
مقاله سورگوم
مقاله شبدر برسيم
مقاله كشت مخلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي گلعذاني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از روش هاي مناسب براي حركت در راستاي كشاورزي پايدار و حفاظت محيط زيست، انجام كشت مخلوط مي باشد. بر اين اساس، آزمايشي در سال ۱۳۸۲ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز اجرا شد كه در آن دو گياه سورگوم و شبدر برسيم به صورت مخلوط كشت گرديدند. الگوي کاشت روش  سري هاي جايگزيني بود. اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با پنج تيمار، ‌شامل كشت خالص سورگوم (T1)، كشت خالص شبدر برسيم (T5)، ۷۵% سورگوم +۲۵% شبدر برسيم (T2)، ۵۰% سورگوم + ۵۰% شبدر برسيم (T3) و ۲۵% سورگوم +۷۵% شبدر برسيم (T4) در چهار تكرار اجرا گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده تيمارهاي اول تا پنجم در سه چين به ترتيب از حداكثر ۱۲٫۲۲۵ تن در هكتار تا حداقل بيوماس توليدي (۳٫۹۰۹ تن درهكتار) را دارا بودند. همچنين بررسي عملکرد علوفه به تفکيک چين ها نشان داد كه چين دوم داراي حداكثر بيوماس بوده و چين هاي اول و سوم به ترتيب در رده هاي بعدي قرار گرفتند. محاسبه نسبت برابري زمين (LER) نشان داد که  تيمار دوم (۱٫۱۴) بيشترين مقدار را نسبت به ساير تركيبات مخلوط داراست. تركيبات مربوط به تيمارهاي سوم و چهارم، LER را در حدود يك نشان دادند. ارزيابي قدرت رقابتي دو گونه نشان داد که سورگوم داراي اثر رقابتي شديدتري بر روي شبدر برسيم است، ‌به طوري كه هر بوته سورگوم قادر بود اثرات رقابتي معادل ۳٫۳ بوته شبدر برسيم داشته باشد.