مقاله بررسي كلينيكي و راديوگرافي كاربرد بتا – تري كلسيم فسفات خالص و Autogenous Bone Graft در ترميم ضايعات استخواني دو به سه ديواره پريودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي كلينيكي و راديوگرافي كاربرد بتا – تري كلسيم فسفات خالص و Autogenous Bone Graft در ترميم ضايعات استخواني دو به سه ديواره پريودنتال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا
مقاله تري كلسيم فسفات
مقاله رژنراتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني شايسته يداله
جناب آقای / سرکار خانم: خورسند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: مهويدي زاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ضايعات استخواني اينترابوني (Intra bony) يکي از مشکلات مهم بيماري ‌هاي پريودنتال مي ‌باشد. در چند سال اخير مواد رژنراتيوسنتتيک ازجمله Cerasorb به عنوان عامل احتمالي افزايش بازسازي پريودنتال جهت درمان اين ضايعات مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي درمان ضايعات استخواني دو به سه ديواره پريودنتال بااستفاده از Cerasorb (بتا – تري کلسيم فسفات خالص) در مقايسه با (A.B.G)Autogenous Bone Graft  (به عنوان استاندارد طلايي) بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مداخله ‌اي (Interventional) يا کارآزمايي باليني (Randomized Clinical Trial) مي ‌باشد. ۲۴ ضايعه استخواني دو به سه ديواره پريودنتال به طريقه Double blind انتخاب شدند. ضايعات به طور تصادفي با انداختن سکه به دو گروه (تست و کنترل) تقسيم شدند. در گروه کنترل ضايعات با روش Autogenous Bone Graft و در گروه تست با استفاده از Cerasorb درمان شدند. در زمان جراحي و ۳ ماه، ۶ ماه و يک سال بعد پيگيري انجام گرفت و ارزيابي کلينيکي و راديوگرافيک انجام شد. به وسيله آزمون آماري  Paired t-test تفاوت اندازه ‌گيري ‌هاي قبل و بعد از عمل و توسط آزمون t مستقل تغييرات پارامتريک اندازه‌ گيري شده بين دو گروه مقايسه شدند. متغيرهاي غير پارامتريک توسط آزمون Wilcoxon و Mann-Whiteny مورد بررسي قرارگرفتند. P<0.05 به عنوان سطح معني ‌داري درنظر گرفته شد.
يافته ‌ها: متوسط تغييرات حاصل در چهار متغير عمق پاکت (PPD)، سطح چسبندگي کلينيکي (PAL)، ارتفاع کرست استخوان از (Bone level) CEJ و دانستيه استخوان (Bone Density) در ارزيابي ‌هاي ۳ ماه و ۶ ماه و يک سال پس از جراحي درگروه تست و کنترل اختلاف معني ‌داري نشان نداد (P>0.05). همچنين در هر گروه اختلاف معني ‌داري قبل و بعد از جراحي در ۴ پارامتر مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه ‌گيري: از آنجا که نتايج حاصل از درمان با Cerasorb در تمام پارامتر‌هاي بررسي شده مشابه با A.B.G مي ‌باشد، مي ‌توان استفاده از Cerasorb را به عنوان يکي از روش‌ هاي مناسب جهت درمان ضايعات دو به سه ديواره پريودنتال پيشنهاد نمود.