مقاله بررسي كمي و كيفي تركيبات فنلي در پوست سيب، رقم گالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي كمي و كيفي تركيبات فنلي در پوست سيب، رقم گالا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسيانين
مقاله تركيبات فنلي
مقاله سيب
مقاله كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
مقاله ميكروسكوپ فلورسنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجودي مهربان لميا
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: موافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلو جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي كمي و كيفي تركيبات فنلي (اسيد هاي فنلي، فلاونول ها و آنتوسيانين) ميوه سيب رقم گالا (Gala) به وسيله كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا  (HPLC)از نوع تجزيه اي، ميكروسكوپ فلورسنس و ميكروسكوپ نور بازتابشي در سه مرحله اصلي نمو سيب۱] – مرحله فندقي؛ ۲- مرحله مياني نمو ميوه (۸۰ روز بعد از تمام گل)؛ ۳- مرحله برداشت تجارتي ميوه[ انجام شد. نتايج حاصل نشان دهنده وجود تفاوت هاي كمي و كيفي در تجمع و ميزان فنل هاي اندازه گيري شده در طي فصل رشد در پوست سيب رقم گالا بود. ميزان آنتوسيانين در طي فصل به تدريج در پوست ميوه افزايش يافت و نتايج حاصل از مطالعات HPLC و ميکروسکوپي نشان دادند که بيشترين مقدار و تجمع آنتوسيانين در مرحله برداشت تجارتي ميوه مشاهده شد. مطالعه HPLC و ميكروسكوپي انجام شده نشان داد كه بيشترين ميزان اسيدهاي فنلي در مرحله فندقي ميوه وجود دارد. با اين حال، كاهش شديد در ميزان اسيد هاي فنلي در مرحله مياني نمو ميوه قابل توجه است و در مرحله برداشت تجارتي ميوه افزايش در ميزان اسيدهاي فنلي نسبت به مرحله مياني نمو ميوه مشاهده شد. مقايسه داده هاي HPLC و تصاوير ميكروسكوپي نشان داد كه در مرحله برداشت تجارتي ميوه كاهش، شديد در ميزان فلاونول ها وجود دارد. انطباق تصاوير ميكروسكوپي با داده هاي HPLC توانايي ميكروسكوپ فلورسنس در مطالعه تركيبات فنلي موجود در پوست ميوه سيب را نشان مي دهد. مطالعه تركيبات ذكر شده توسط ميكروسكوپ فلورسنس در تطبيق با مطالعات كروماتوگرافي، روشي سريع در شناسايي گروه هاي مختلف تركيبات فنلي است كه مي تواند به اتخاذ تدابير صحيح مديريتي باغ ها در ارتباط با افزايش ويژگي هاي كيفي ميوه سيب كمک نمايد.