مقاله بررسي كمي و كيفي پسماندهاي بيمارستاني در استان سيستان و بلوچستان در سال ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كمي و كيفي پسماندهاي بيمارستاني در استان سيستان و بلوچستان در سال ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد زايد جامد
مقاله پسماندهاي بيمارستاني
مقاله پسماندهاي عفوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادريس
جناب آقای / سرکار خانم: كردمصطفي پور فردوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين خصوصيات كمي و كيفي پسماندهاي بيمارستاني توليدي در بيمارستان هاي استان سيستان و بلوچستان و ارايه اطلاعات مديريتي و بهداشتي جهت ارتقا سطح بهداشت محيط بيمارستانها، و نيز ايمني و سلامت كاركنان و افراد مرتبط با محيط بيمارستان انجام پذيرفت.
مواد و روش كار: پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي مقطعي مي باشد در ۱۴ بيمارستان فعال موجود در استان در سال ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. براي تعيين مقادير كمي و كيفي پسماند هاي توليدي آناليز انواع پسماندها هر ماه در دو نوبت و به مدت يك سال صورت پذيرفت. يافته ها با كمك شاخص هاي توصيفي ارايه شد.
يافته ها: ميانگين كميت كل پسماندهاي توليدي در بيمارستان هاي مورد مطالعه ۴۱/۶۰۹۶ كيلوگرم در روز بود كه اين مقدار براي پسماندهاي عفوني، عمومي (شبه خانگي) و نوك تيز و برنده به ترتيب (%۶/۵۱) ۰۵/۳۱۴۲، (%۲/۴۷) ۲۵/۲۸۸۰ و (%۲/۱)۱۱/۷۴ كيلوگرم در روز بود. نرخ توليد پسماندهاي بيمارستاني براي انواع پسماند كل، عفوني، عمومي و نوك تيز به ترتيب برابر ۰۲۸/۰±۰۴۲/۰، ۶۶/۰± ۳۷/۱ ،۶۶/۰± ۳۶/۱، ۷۶/۰±۷۶/۲ كيلوگرم به ازاي هر تخت در روز بود.
نتيجه گيري: با توجه به درصد بالاي پسماندهاي عفوني، مي توان نتيجه گرفت كه علي رغم تلاش فراوان در خصوص تفكيك پسماندهاي بيمارستاني، هنوز مشكلاتي در اين رابطه وجود دارد كه نيازمند توجه بيشتر مسوولين و نيز استفاده از روش هاي نوين، جهت بي خطرسازي پسماندها قبل از خروج از بيمارستان مي باشد.