مقاله بررسي كنش تطابقي جوانان با محيط سياسي-اجتماعي و عوامل موثر بر آن: مطالعه موردي استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۹۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي كنش تطابقي جوانان با محيط سياسي-اجتماعي و عوامل موثر بر آن: مطالعه موردي استان ايلام
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تطابق
مقاله ساختار فرهنگي
مقاله ساختار اجتماعي
مقاله همنوايي
مقاله ناهمنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال گذار بودن جامعه ايران بين سنت و مدرنيته، عدم هماهنگي و گسست بين وسايل اجتماعي و اهداف ارزشي جامعه، تعارض بين نظامات ارزشي و هنجاري افراد جامعه، ناتواني افراد در انتخاب كنش تطابقي مناسب، شناخت وضعيت موجود شيوه هاي تطابق، ترسيم دورنماي آن و امكان گذار از وضعيت موجود به مطلوب را ضروري مي سازد. در اين نوشتار جهت بررسي سنخ شناسي تطابق اجتماعي از روش هاي چند بعدي استفاده شده است. جامعه آماري افراد ۱۶ تا ۳۵ ساله در استان ايلام، روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، حجم نمونه ۳۸۰ نفر، نوع تحقيق پيمايشي و تكنيك عمده گردآوري داده ها پرسش نامه بوده است. نوع غالب تطابق اجتماعي در بين جوانان نوآوري مي باشد. نمره اهداف از وسايل بيشتر مي باشند. افراد ساكن در روستا نسبت به شهري ها همنواتر و افراد با ميزان اعتماد بيشتر همنواتر مي باشند. با توجه به غالب بودن نوع تطابق نوآوري، يعني ترجيح دادن اهداف ارزشي و آرماني نسبت به مكانيسم هاي اجتماعي دستيابي به اهداف از سوي افراد، هماهنگي بين اجزاي ساختاري جامعه، تهيه و ارايه وسايل هنجاري مناسب با ارزش ها، تقويت نهادهاي مدني، ايجاد فرصت هاي باز تحرك اجتماعي و بهبود بخشي به اعتماد اجتماعي ضروري است.