مقاله بررسي كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه با استفاده از پرسش نامه پيوند كليه (KTQ-25) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه با استفاده از پرسش نامه پيوند كليه (KTQ-25)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پيوند کليه
مقاله پرسش نامه پيوند کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كيوانلو فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اهداف: كيفيت زندگي از فاكتورهاي پيشگويي كننده مرگ در بيماران مبتلا به مرحله انتهايي نارسايي كليه است و مهم ترين مقياس براي بيان نتايج و عواقب سلامتي در اين بيماران محسوب مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي كيفيت زندگي در بيماران پيوند كليه در تهران انجام شد .
روش ها: اين پژوهش، مطالعه اي توصيفي- تحليلي است كه روي ۲۲۰ بيمار پيوند كليه مراجعه كننده به كلينيك پيوند و نفرولوژي دو بيمارستان منتخب شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شد. ابزار گردآوري داده شامل پرسش نامه هاي اطلاعات فردي و كيفيت زندگي ويژه بيماران پيوند كليه (KTQ-25) بود. پايايي ابزار با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ۰٫۹۳ تعيين و پرسش نامه ها توسط بيماران تكميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و روش هاي آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين كيفيت زندگي ۱٫۲۷ ± ۴٫۹ به دست آمد و بيشترين نمره كيفيت زندگي مربوط به بعد ظاهر و كمترين نمره مربوط به بعد ترس بود. بين ميزان كيفيت زندگي بر حسب جنس (p<0.001)، نوع بيماري زمينه اي ((p=0.02، نوع شغل ( (p=0.002و ميزان رضايت مندي از وضعيت اقتصادي ( (p=0.02تفاوت معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: بيماران پيوند كليه شهر تهران از نظر كيفيت زندگي در وضعيت متوسط قرار دارند .