مقاله بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان در كودكان ۱۱ تا ۱۴ ساله ايراني به وسيله شاخص Child-OIDP: قسمت اول – روايي و پايايي شاخص، شيوع و شدت اختلال در عملكردهاي روزانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان در كودكان ۱۱ تا ۱۴ ساله ايراني به وسيله شاخص Child-OIDP: قسمت اول – روايي و پايايي شاخص، شيوع و شدت اختلال در عملكردهاي روزانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص Child-OIDP
مقاله کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان
مقاله روايي
مقاله پايايي
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوند گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: صفارشاهرودي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: دري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويسان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شاخص Child-OIDP ابزاري قابل استفاده جهت سنجش كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان كودكان مي باشد كه در اين مطالعه پس از تهيه نسخه فارسي، اعتبار و پايايي آن مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس با استفاده از اين ابزار ميزان شدت، شيوع و طول دوره تاثير مشكلات دهان و دندان بر عملكردهاي روزانه كودكان ۱۴-۱۱ ساله ايراني مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي پس از ترجمه Child-OIDP، به زبان فارسي ابتدا اين پرسشنامه از طريق مصاحبه با ۳۸۴ كودك تكميل و سپس كودكان تحت يك معاينه دهاني ساده قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات بدست آمده، ويژگي هاي سايكومتريك پرسشنامه شامل روايي (ساختار، ظاهري و محتوا) و پايايي (آزمون – پس آزمون و پايايي دروني) بر اساس روش اعتبار سنجي و تطابق ميان فرهنگي بدست آمد. براي ارزيابي روايي ساختار، ارتباط اعداد شاخص Child-OIDP با متغيرهاي سلامت دهان و دندان و سلامت عمومي خوداظهار كودك توسط آزمون غيرپارامتريك Spearman سنجيده شد. شيوع اختلالات دهاني از نقطه نظر جنس توسط آزمون Chi-square مقايسه شد، در حالي كه ميزان اعداد شاخص Child-OIDP از لحاظ جنس توسط آزمون Mann-Whitney مقايسه شد.
يافته ها: پس از انجام آناليز آماري لازم، پايايي و روايي نسخه فارسي شاخص Child-OIDP مورد تاييد قرار گرفت. رابطه ميان Child-OIDP با سلامت دهان و سلامت عمومي خود اظهار (self report)، ميزان رضايت از ظاهر دهان و درد در دندان ها در سه ماه گذشته معني دار بود (P<0.001). مقادير cronbach’s alpha و ICC به ترتيب ۰٫۵۹ و ۰٫۷۸ به دست آمد. ۵۳% از كودكان اختلال عملكرد را به واسطه مشكلات دهاني خود ابراز نمودند. بيشترين اختلال در تميز كردن دهان يا خوردن غذا گزارش شد (به ترتيب ۳۰٫۷% و ۲۹٫۶%). همچنين خون آمدن از لثه (۲۸٫۸%)، دندان هاي حساس (۲۱٫۱%) و دندان درد (۹٫۳%) شايعترين مشكلاتي بودند كه به عنوان دلايل ايجاد اختلال در عملكرد روزانه ذكر شدند.
نتيجه گيري: نسخه ترجمه شده Child-OIDP يك ابزار پايا با روايي قابل قبول جهت اندازه گيري كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان مي باشد به نحوي كه مي تواند در كودكان ۱۱تا ۱۴ ساله ايراني مورد استفاده قرار گيرد. ميزان شيوع كودكان با اختلال عملكرد روزانه به واسطه مشكلات دهاني، در حد متوسط بود.