مقاله بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي و خروجي دستگاه هاي آب شيرين كن شهر كاشان طي سال هاي ۸۷ – ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي و خروجي دستگاه هاي آب شيرين كن شهر كاشان طي سال هاي ۸۷ – ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي آب
مقاله تصفيه آب
مقاله آب شيرين کن
مقاله اسمز معکوس
مقاله فرآيند غشايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميران زاده محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رباني داورخواه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كنترل كيفيت آب آشاميدني از نظر حفظ سلامتي و بهداشت مصرف كنندگان داراي اهميت است.
بالا بودن  (Total Dissolved Solid; TDS)  آب سبب ايجاد طعم و مزه نامطلوب از جمله شوري در آب مي شود. يكي از روش هاي كاهش TDS آب استفاده از روش هاي غشايي همچون اسمز معكوس است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي كيفيت آب ورودي و خروجي دستگاه هاي آب شيرين کاشان است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي– مقطعي به مدت ۶ ماه در زمستان ۸۶ و تابستان ۸۷ از طريق  نمونه برداري از آب ورودي و خروجي دستگاه ها انجام گرفت. با توجه به حضور ۱۶ دستگاه آب شيرين كن فعال در شهركاشان در زمان تحقيق، در مجموع ۱۲۸ مرحله نمونه برداري (۶۴ نمونه از آب ورودي و ۶۴ نمونه از خروجي دستگاه ها) انجام شد. بروي نمونه ها آناليز کامل شيميايي به جز فلزات سنگين انجام گرفت. و نتايج از طريق آزمون t زوجي مورد آناليز آماري قرار گرفت.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين غلظت پارامترهاي کيفي آب خروجي از دستگاه هاي آب شيرين کن براي سختي کل برابر ۱۱۸ ميلي گرم در ليتر، و برايTDS، نيترات، فلوئور، سولفات و کلرور به ترتيب برابر ۱۸/۲۴۵، ۴۶/۲، ۲/۰، ۲۴ و ۶۸ ميلي گرم در ليتر مي باشد. همچنين ميزان pH نيز در آب خروجي دستگاه ها بين ۸/۶ تا ۷ واحد بود.
نتيجه گيري: در مورد کيفيت آب خروجي از دستگاه ها به جز فلوئور در مورد مقدار بقيه ي پارامتر ها غلظت آنها تقريبا در حد مطلوب قرار داشت. لذا به منظور حفظ سلامتي دندان ها و جلوگيري از پوسيدگي آنها فرآيند فلوئورزني به آب تصفيه شده بايستي مد نظر قرار گيرد. در مورد PH نيز اگر چه مقدار آن در آب خروجي دستگاه ها نسبت به آب خام ورودي تا حدودي كاهش يافته است، ولي مقدار آن در هيچ يك از دستگاه ها كمتر از حد مطلوب کيفيت شيميايي آب آشاميدني نبود.