مقاله بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب استخرهاي شهر اصفهان با استفاده از شاخص هاي استاندارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۴۶ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب استخرهاي شهر اصفهان با استفاده از شاخص هاي استاندارد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخرهاي شنا
مقاله کيفيت آب
مقاله شاخص هاي ميکروبي
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آيين مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شنا يكي از فعاليت هاي تفريحي است كه اثرات سازنده اي در تامين سلامت جسمي و رواني انسان دارد. در صورتي که استخرهاي شنا به صورت مناسبي نگهداري، ضدعفوني و پايش نشود، مي تواند مشکلات بهداشتي زيادي مانند انتقال بيماري هاي عفوني را براي شناگران ايجاد نمايد. هدف از اين تحقيق، بررسي جامع آب استخرهاي شهر اصفهان و مقايسه نتايج با استانداردهاي موجود بود.
روش ها: در اين تحقيق از ۲۵ استخر عمومي نمونه برداري شد. دما، كدورت، pH، كلر باقي مانده آزاد و پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب اندازه گيري گرديد. پارامترهاي ميكروبي مورد ارزيابي شامل باكتري هاي شمارش پليت هتروتروفي، كليفرم كل و مدفوعي، استرپتوكوك مدفوعي، استافيلوكوك آرئوس و سودوموناس آئروژينوزا بود.
يافته ها: در ميان پارامترهاي فيزيكوشيميايي، pH و كلر باقي مانده كم ترين مطابقت را با استانداردهاي موجود داشت. کليفرم هاي کل و در رده بعدي باکتري هاي هتروتروف و کليفرم هاي مدفوعي به ترتيب شايع ترين باکتري هاي جدا شده از استخرهاي شنا بود. ارتباط معني داري بين كاهش كلر آزاد باقي مانده با افزايش باكتري هاي كليفرم كل و شمارش پليت هتروترفي وجود داشت. همچنين ارتباط مستقيمي بين باكتري هاي كليفرم كل با بقيه پارامترهاي ميكروبي وجود داشت.
نتيجه گيري: مطابقت کامل کيفيت آب استخرها با استاندارها به نسبت ضعيف بود و تنها يکي از استخرها در کل دوره نمونه برداري فاقد دو شاخص ميکروبي مهم يعني کليفرم هاي مدفوعي و سودوموناس آئروژينورا بود. همچنين پايش مداوم كلر باقي مانده همراه با تنظيم pH فاکتور مهمي در حفظ كيفيت باكتريولوژيكي مطلوب آب استخرهاي شنا مي باشد.