مقاله بررسي كيفيت کود کمپوست توليدي از پسماندهاي روستايي در شهرستان بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت کود کمپوست توليدي از پسماندهاي روستايي در شهرستان بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماندهاي روستايي
مقاله کود کمپوست
مقاله مديريت زباله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمويي عبدالايمان
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنيا حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عليرغم پژوهشهاي زياد در زمينه كودسازي از زبالههاي شهري، مطالعات اندكي در زمينه تهيه كود آلي از مواد زايد روستايي صورت گرفته است. اين در حالي است كه قسمت اعظم زباله هاي توليدي در روستاها را فضولات حيواني، پسماندهاي كشاورزي و غذايي تشكيل ميدهند. در پژوهش حاضر، كيفيت شيميايي و ميکروبي كود توليدي از مخلوط پسماندهاي روستايي (زباله هاي خانگي، فضولات حيواني و پسماندهاي کشاورزي) مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش، پسماندهاي غذايي با فضولات حيواني و كشاورزي به نسبتهاي معين وزني(۲، ۵/۰ و ۲) مخلوط گرديده و نمونه نهايي با وزن ۱۵۰ كيلوگرم جهت انجام مطالعه بدست آمد. كيفيت شيميايي کودهاي توليدي با پارامترهايي نظير نسبت کربن به نيتروژن(C/N)، درصد كربن، نيتروژن، فسفر و پتاسيم و فلزات سنگين سرب،کادميوم و روي مورد ارزيابي قرار گرفت. ويژگيهاي ميکروبي کودهاي مورد نظر نيز با تعيين كليفرمهاي کل و مدفوعي و تخم انگل مشخص گرديد.
يافته ها: ميانگين مقادير پارامترهاي شيميايي در کودهاي توليدي از پسماندهاي مخلوط، زباله هاي خانگي و فضولات حيواني به ترتيب شاملC/N  20±۱٫۷, ۱۴±۱٫۵)و ۸/۱±۱۷)، درصد ماده آلي (۹/۳±۷۳، ۸/۳±۶۴، ۵/۲±۷۶)، درصد کربن (۲/۲ ±۳۲، ۴/۲±۴۰، ۵/۴ ±۳۷)، درصد نيتروژن (۵/۰±۵/۲، ۶/۰± ۵/۱، ۳/۰±۹/۱)، سرب و کادميوم بر حسب ميليگرم بر کيلوگرم به ترتيب(۷/۰±۵/۳ ، ۹/۲± ۱۶ ، ۹/۱± ۱۱) و (۰۵/۰±۳/۰ ، ۹/۰± ۳ ، ۴/۰± ۵/۱) بدست آمد. تعداد کليفرمهاي کل و مدفوعي در کودهاي حاصل از پسماندهاي مخلوط به ترتيب ۱۷۶±۶۴۳ و ۵۲±۱۳۱ MPN در ۱ گرم ماده جامد و تخم انگل در ۴ گرم ماده جامد كمتر از ۲ عدد بوده است.كيفيت کود توليدي از پسماند مخلوط در رده کلاس A از استاندارد حفاظت محيط زسيت آمريکا قرار داشت.
استنتاج: تهيه كمپوست از پسماندهاي روستايي، علاوه بر کاهش مواد زايد جامد، باعث توليد يک محصول استراتژيک و با ارزش در زمينه پرورش گياهان زينتي و نيز در باروري خاكهاي كم مغذي در استان مازندران گرديده که مي تواند جايگزين بسيار مناسب براي کودهاي شيميايي آلاينده محيط زيست باشد.