مقاله بررسي لابراتواري استحکام شکست در چسباندن مجدد قطعه دندان سانترال شکسته شده با استفاده از کامپازيت قابل سيلان و سمان رزيني Dual cure که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي لابراتواري استحکام شکست در چسباندن مجدد قطعه دندان سانترال شکسته شده با استفاده از کامپازيت قابل سيلان و سمان رزيني Dual cure
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسباندن مجدد قطعه
مقاله استحکام شکست
مقاله کامپازيت قابل سيلان
مقاله سمان رزيني Dual cure

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: عطيه حيدري مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شکستگي تاج دندانهاي قدامي در کودکان و نوجوانان به علت تروما مي باشد. چسباندن مجدد قطعه شکسته به جاي درمان پروتز چيني – فلز مي تواند يک درمان محافظه کارانه باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه استحکام شکست دندان سالم با قطعه شکسته با دو ماده مختلف مي باشد.
روش بررسي: ۲۴ دندان ثناياي مياني سالم به طور تصادفي به دو گروه دوازده تايي تقسيم شدند. بعد از آن در دو گروه قطعه شکسته اينسايزالي توسط دستگاه اينستران ايجاد شد. گروه سوم شامل ۱۲ دندان سالم بود. گروه يک: سمان رزيني Dual (Variolink II cure) جهت چسباندن دو قطعه بکار برده شد. گروه دوم: از کامپازيت قابل سيلان (Tetric flow) براي چسباندن مجدد استفاده شد. گروه سوم: اين گروه که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد، شامل دندانهاي سالم بود. همه دندانها با اعمال نيرو به سطح لينگوال شکسته شدند. نيروي مورد نياز براي شکست هر نمونه ثبت شد. داده ها بوسيله تست ANOVA و Tukey آناليز شدند.
يافته ها: ميزان ميانگين محاسبه شده براي گروه اول ۱۷٫۵۴۸ نيوتن و گروه دوم ۷۵٫۴۹۸ نيوتن و گروه سوم ۲۵٫۸۵۸ نيوتن بود و نتايج نشان داد که ميانگين گروه اول با گروه کنترل (P=0.029) و گروه دوم با گروه کنترل (P=0.010) اختلاف معني داري داشته ولي ميانگين گروه اول با گروه دوم اختلاف معني داري نداشتند (P=0.904).
نتيجه گيري: طبق روش هاي مختلف استفاده شده در اين تحقيق، ترکيب مواد استفاده شده براي چسباندن مجدد قطعه دندان نقش مهمي در استحکام شکست نداشته و بنابراين بهتر است روش هاي چسباندن مجدد قطعه جدا شده به دندان نيز بررسي گردد.