مقاله بررسي ليست فلورستيک و غناي گونه اي در پارک ملي سالوک (خراسان شمالي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۵۶ تا ۴۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ليست فلورستيک و غناي گونه اي در پارک ملي سالوک (خراسان شمالي)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتاکر
مقاله پارک ملي
مقاله ملي سالوک
مقاله غناي گونه اي
مقاله توده معرف
مقاله طيف بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تايا علي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شكري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييراتي که انسان در قرن اخير در اکوسيستم هاي طبيعي بوجود آورده باعث شده که بسياري از گونه هاي ارزشمند محو و يا در خطر انقراض قرار بگيرند که نتيجه آن کاهش غناي بيولوژيک و به طبع آن کاهش غناي گونه اي مي باشد. در دهه هاي اخير با ايجاد پارک هاي طبيعي و ملي تصميم به حفظ اين گونه ها و جلوگيري از تداوم تخريب در اکوسيستم ها گرفته شده است؛ زيرا حفاظت از اين زيستگاه ها مي تواند نقش اساسي در اداره صحيح ساير مناطق به خصوص مناطق همجوار داشته باشد. يکي از راه هايي که مي توان به سلامت و پايداري اکوسيستم پي برد بررسي غناي گونه اي مي باشد. بدين منظور پارک ملي سالوک با وسعت شش هزار هکتار که در شمال غربي شهرستان اسفراين قرار گرفته جهت مطالعه انتخاب شد. پس از بازديدهاي صحرايي و انتخاب توده معرف در هر تيپ گياهي، نمونه گيري به طور تصادفي-سيستماتيک با استفاده از قاب تعديل شده ويتاکر انجام شد. مدل رگرسيوني مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل غناي گونه اي به صورت  S=bo+b1LogX+ eمي باشد. در مجموع ۱۸۴ گونه گياهي که متعلق به ۱۳۷ جنس و ۴۰ خانواده گياهي مي باشد در منطقه شناسايي شد که خانواده هايPoaceae ،Asteraceae ، Fabaceae و Lamiaceae به ترتيب هر يک داراي ۲۸، ۲۶، ۱۹ و ۱۷ گونه گياهي بودند که داراي بيشترين غناي گونه اي مي باشند. از نظر طيف بيولوژيک رابطه همي کريپتوفيت>‏تروفيت>ژئوفيت>کموفايت>فانروفيت و از نظر فرم رويشي رابطه پهن برگ علفي>گندمي>بوته>درختچه در منطقه مورد مطالعه برقرار و بيشتر گياهان منطقه چند ساله مي باشند.