مقاله بررسي مباني اخلاق پزشكي در انديشه شيعي با تكيه بر آيات قرآن كريم و احاديث نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مباني اخلاق پزشكي در انديشه شيعي با تكيه بر آيات قرآن كريم و احاديث نهج البلاغه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق پزشكي
مقاله مباني
مقاله انديشه شيعي
مقاله قرآن كريم
مقاله نهج البلاغه
مقاله انسان
مقاله اختيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معارفي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گرايش به اخلاق و ارزش هاي اخلاقي از امور فطري بشري است. از اينرو، تعاليم انبيا و رسولان عرف پزشكي و مجامع مربوطه الهي همواره بر محور مسايل اخلاقي بوده است. دانش اخلاق (Ethics) كه مسووليت طبابت نفوس و عقول را بر عهده دارد، در اين راستا شكل گرفته است. اين علم در يك تقسيم بندي به اخلاق توصيفي، اخلاق هنجاري و اخلاق تحليلي تقسيم مي شود. اخلاق هنجاري زيرمجموعه هايي دارد كه يكي از آن ها اخلاق كاربردي است و شامل اخلاق حرفه اي نيز مي شود. اخلاق پزشكي از انوع اخلاق حرفه اي است. از مهم ترين مباحث حوزه اخلاق پزشكي، بررسي مباني اين دانش است، پژوهش حاضر به بررسي اين مباني در انديشه ديني و شيعي با محوريت قرآن کريم و نهج البلاغه مي پردازد.
مواد و روش ها: با توجه به هدف تحقيق و ماهيت آن، مواد پژوهش شامل، بررسي مهم ترين منابع اسلامي و شيعي، يعني قرآن كريم و نهج البلاغه است و روش آن روش تحليل محتوايي  (content analysis)بصورت تحليل كيفي داده ها است.
نتايج: از مراجعه، شناسايي و بررسي آموزه هاي منابع ديني (قرآن كريم و نهج البلاغه) مرتبط با مباني اخلاق پزشكي، مباني زير به دست آمد.
۱- توحيد و حاكميت مطلق خداوند                          2- هدفمندي جهان آفرينش
۳- هدفمندي انسان در بعد انديشه و عمل               4- انسان موجودي طبيعي و فراطبيعي
۵- برخورداري انسان از اراده و اختيار                       6- ارتباط زندگي دنيوي با زندگي اخروي
نتيجه گيري: بررسي مباني اسلامي و شيعي در حوزه اخلاق و اخلاق پزشكي حاكي از توجه جدي دين اسلام و آيين شيعه به اخلاق و اخلاق پزشکي است. بررسي ها نشان داد، تفاوت جوهري مباني اخلاق پزشكي در انديشه اسلامي و شيعي با ساير ديدگاه ها در نوع نگرش و جهان بيني است. اخلاق پزشكي در انديشه اسلامي و شيعي بر پايه اصل توحيد، مسووليت و اختيار انسان و تاثير افكار و رفتار اخلاقي انسان در نحوه زندگي اخروي او (تجسم عمل) پي ريزي شده است. تبيين اين مباني، نقش بسيار مهمي در تحليل چرايي آموزه هاي اخلاق اسلامي شيعي در حوزه پزشكي دارد و مي تواند در نهادينه كردن آن در مجامع پزشكي كشورمان و ارايه الگوي جهاني موثر باشد.