مقاله بررسي مباني فقهي محاربه و حد آن (عنوان عربي: دراسهة الأسس الفقهيهة للمحاربهة وعقوباتها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني) از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مباني فقهي محاربه و حد آن (عنوان عربي: دراسهة الأسس الفقهيهة للمحاربهة وعقوباتها)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حد
مقاله محارب
مقاله محاربه
مقاله افساد في الارض
مقاله ترتيب
مقاله تخيير (كليد واژه عربي: الحد
مقاله المحارب
مقاله المحاربهة
مقاله الإفساد في الأرض
مقاله الترتيب
مقاله التخ يير)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيه ۳۳ سوره مائده مبناي تبيين موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد في الارض است. با توجه به تفاسير و روايات وارده در اين خصوص فقهاي شيعه محاربه را بر کشيدن سلاح براي ترسانيدن مردم تعريف کرده اند، اما از تعريف امام خميني شرط سومي نيز براي آن به دست مي آيد که عبارت است از قصد افساد در زمين. مجازات محاربه کنندگان با خدا و رسول نيز در آيه مذکور چهار نوع تعيين شده است که عبارت اند از کشتن، بر دار زدن، بريدن دست و پاي مخالف و تبعيد از محل زندگي. در روايات براي تعيين حد محارب، سه روشِ ترتيب، تخيير و تخيير ترتيبي بيان شده که قول مشهور فقهاي شيعه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامي قول به تخيير است و انتخاب هر يک از حدود چهارگانه به اختيار حاکم واگذار شده است.