مقاله بررسي مباني نظري حقوق ورشکستگي در سيستم حقوقي آمريکا و انگلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مباني نظري حقوق ورشکستگي در سيستم حقوقي آمريکا و انگلستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداف حقوق ورشکستگي
مقاله هدف اوليه و اصلي حقوق ورشکستگي
مقاله ديدگاه اقتصادي
مقاله ديدگاه سنتي يا عدالت اجتماعي
مقاله اصل قطعيت قرارداد ها
مقاله منافع عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طجرلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله هدف بررسي دو ديدگاه عمده در خصوص مباني نظري حقوق ورشکستگي در سيستم حقوقي آمريکا و انگلستان است. يکي ديدگاه اقتصادي که حامي طلبکاران است و ديگري ديدگاه سنتي يا عدالت اجتماعي که منافع گروه هاي مختلف را مورد حمايت قرار مي دهد. بنظر مي آيد گزارش هاي مقامات رسمي در امريکا ارجحيت ديدگاه عدالت اجتماعي را نشان مي دهد در حالي که گزارش هاي مقامات رسمي انگليسي بيانگر ارجحيت ديدگاه اقتصادي است. در اين مقاله، سعي بر آن است تا استدلال هاي مربوط به اهميت حمايت از حقوق طلبکاران و حمايت از سرمايه مورد توجه قرار گيرد چون اين ديدگاه موجب حمايت از سرمايه گذاري بيشتر و در راستاي حفظ منافع عمومي، تامين هدف بازسازي مجدد و نجات شرکت ورشکسته مي باشد.