مقاله بررسي مبحث وجوه، نظاير و روابط مفهومي در قرآن و مقايسه آن با مطالعات موازي در زبان شناسي نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مبحث وجوه، نظاير و روابط مفهومي در قرآن و مقايسه آن با مطالعات موازي در زبان شناسي نوين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ نگاري
مقاله مدخل
مقاله تفكيك معني
مقاله هم آوا-هم نگاشتي
مقاله چندمعنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي عبدالزهرا
جناب آقای / سرکار خانم: براتي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي بر آن است تا به مساله بررسي روش هاي تعيين معني و تفكيك مفاهيم مدخل هاي هم آوا-هم نگاشت و چندمعنا در فرهنگ هاي فارسي به فارسي (لغت نامه دهخدا، فرهنگ عميد، فرهنگ معين، فرهنگ فارسي ‏امروز و فرهنگ بزرگ سخن) و فارسي به انگليسي (فرهنگ‏ پيشرو آريانپور) و انگليسي به انگليسي (فرهنگ انگليسي معاصر لانگمن، فرهنگ آكسفورد پيشرفته، فرهنگ دانشگاهي جديد وبستر و فرهنگ آمريكايي هريتيج) پرداخته شود.
به اين منظور، مقاله حاضر در چندين بخش تدوين شده است. در بخش نخست، برخي از مفاهيمي كه هر يک به گونه اي با مساله تفكيك معنايي ارتباط دارند، توصيف مي شوند، تا در بخش هاي بعدي روش تفكيك معني در هر يک از فرهنگ هاي فوق الذكر بيان گردد.
ابتدا، از هر يك از فرهنگ هاي مورد اشاره، سرواژه‏هايي كه هم آوا-هم نگاشت و چندمعنا هستند انتخاب شده، تا روش تعيين معني و تفكيك مفاهيم در هر يک از اين فرهنگ ها مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
از آنجا كه در فرهنگ هاي فارسي و انگليسي، مدخل هايي كه هم آوا-هم نگاشت نيستند به لحاظ فرهنگ نگاري مشكلي ايجاد نمي نمايند، در بحث حاضر، اين سرواژه‏ها گنجانده نشده اند و تنها سرواژه‏هاي هم‏آوا-هم نگاشت و چندمعنا در فرهنگ هاي فارسي به فارسي، فارسي به انگليسي و انگليسي به انگليسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
نگارندگان قصد دارند با مقايسه تفكيك معني هريك از سرواژه‏هاي مورد بررسي به روش هر يک از اين فرهنگ ها پي رند.