مقاله بررسي متغيرهاي حسابداري موثر بر هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي متغيرهاي حسابداري موثر بر هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه سرمايه
مقاله هزينه حقوق صاحبان سهام
مقاله هزينه بدهي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله نوع صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هزينه سرمايه حداقل نرخ بازده اي است که کسب آن براي حفظ ارزش بازار شرکت الزامي است. هزينه سرمايه به عنوان عامل اساسي در تصميم گيري هاي مرتبط با سرمايه گذاري، بودجه بندي سر مايه اي، مديريت سرمايه در گردش، استقرار ساختار بهينه مالي، کمک به اندازه گيري عملکرد و تعيين ارزش شرکت از طريق کمک به تنزيل جريانهاي نقدي مورد توجه قرار مي گيرد. هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي اثر برخي نسبتهاي مالي و عمر شركت بر هزينه سرمايه شركت ها در صنايع مختلف مي باشد.
براي انجام تحقيق ۱۸ صنعت فعال در قلمرو زماني تحقيق (۱۳۸۶-۱۳۸۲) را به ۸ صنعت دسته بندي مجدد نموديم سپس نمونه اي متشکل از ۶۱ شر کت از ۸ صنعت تلفيق شده با روش کوکران انتخاب گرديد. روش آماري مورد استفاده اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري از روش حداقل مربعات تلفيقي (pls) بود براي بررسي نقش نوع صنعت در تحقيق از متغير مجازي و با استفاده از روش گام به گام بهره برديم. در اين تحقيق از متغير تاخيري هزينه سرمايه براي بيان آثار تاخيري آن نيز استفاده کرديم. نتايج حاکي از تاثير نسبتهاي بدهي هاي بلند مدت / حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهيهاي بلند مدت / كل سرمايه گذاري، رشد خالص دارايي هاي ثابت و سن شركت و هزينه سرمايه دوره قبل شرکت بر هزينه سرمايه دوره جاري شرکت مي باشد.