مقاله بررسي متغيرهاي شخصيتي پيش بيني کننده اعتياد به اينترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي متغيرهاي شخصيتي پيش بيني کننده اعتياد به اينترنت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد به اينترنت
مقاله اينترنت
مقاله اعتياد
مقاله تست NEO
مقاله سبک هاي شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه موگهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: علاسوند مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به نظرمي رسد اينترنت، قسمت بيشتري از زندگي روزانه مردم را در بر مي گيرد. در سال هاي اخير گزارش هايي مبني بر اعتياد کاربران به اينترنت منتشر شده است. هدف كلي از اين پژوهش بررسي ويژگي هاي شخصيتي پيش بيني کننده اعتياد به اينترنت مي باشد.
روش بررسي: از ميان كاربران اينترنت حاضر به همكاري در کافي نت هاي شهر اهواز و مراکز آموزش کامپيوتر ۱۰۰ نفر (۵۶ زن/ ۴۴ مرد) بدون در نظر گرفتن سن، شغل و تحصيلات به شيوه نمونه گيري آسان انتخاب شدند و پرسش نامه اعتياد به اينترنت و تست NEO را تکميل نمودند. جمعيت نمونه به دو گروه معتاد به اينترنت و غيرمعتاد تقسيم گرديد. سبک شخصيتي آنها بر اساس دو بعد روان نژندي و برون گرايي آزمون NEO تعيين شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل گرديد.
يافته ها: بر اساس اين مطالعه ۸۶ درصد کاربران، اعتياد به اينترنت داشتند (۵۶ درصد خفيف، ۲۸ درصد متوسط، تا ۲ درصد شديد). دوازده ويژگي شخصيتي در قالب دو بعد روان نژندي و برون گرايي وارد مدل آماري رگرسيون لجستيک شدند. ويژگي هاي شخصيتي پيش بيني کننده اعتياد به اينترنت به ترتيب شامل: آسيب پذيري در برابر استرس (p<0.0001)، تکانشي بودن (p<0.05)، فعاليت (p<0.05) و هيجان جويي (p<0.05) مي باشد. همچنين رابطه معناداري بين اعتياد به اينترنت با سنين نوجواني (p<0.03) و بيکار بودن (p<0.0001) به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي آيد صفت هاي شخصيتي افراد، پيش بيني کننده آسيب پذيري در برابر اعتياد به اينترنت مي باشند. با توجه به نتايج پيشنهاد مي شود با ارزيابي شخصيت کاربران اينترنت، اشخاص در معرض خطر جهت پيش گيري از اعتياد به اينترنت شناسايي شوند.