مقاله بررسي مثل ها در شعر نو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۲۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مثل ها در شعر نو
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله مثل
مقاله شعرنو
مقاله تحول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي عباس آباد يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مثل ها، از جمله اجزاي جدانشدني فرهنگ و ادبيات در ميان تمام ملل جهان است و در ادبيات ملت ها، بي شمار مثل مي توان يافت که به خوبي نشان دهنده طرز تفکر، منش و نوع زندگي آنان در دوره هاي مختلف تاريخي است. مثل و شعر فارسي ارتباط متقابل با هم دارند. در دوره هاي مختلف شعر فارسي، شاهد ترويج مثل هاي فراواني از طرف شاعران هستيم. مي توان از دوره موسوم به سبک هندي يا اصفهاني و پس از آن از شعر نو ياد کرد. با توجه به تحول اساسي در شعر فارسي که قسمتي از آن، نتيجه تغيير و تحول در تفکر و شيوه زندگي ايرانيان پس از مشروطه است و جايگزيني شعر نو به جاي شعر سنتي، برخي از بندها، مصراع ها و بيت هايي از شاعران معاصر، به عنوان”مثل” به کار مي رود. در اين مقاله با پژوهش در آثار يازده تن از شاعران معاصر، مثل ها استخراج و حوزه کاربرد آن ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.