مقاله بررسي مجدد پايايي و اعتبار مقياس حرمت خود روزنبرگ در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مجدد پايايي و اعتبار مقياس حرمت خود روزنبرگ در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس حرمت خود روزنبرگ
مقاله پايايي
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حرمت خود به «ارزيابي فرد از ارزشمندي خويش» تعريف مي شود. اين سازه، نقشي کليدي در تحقيق و نظريه روان شناختي ايفا مي کند و با بسياري از شاخص هاي کنش وري مثبت در رابطه است. بررسي انجام شده توسط شاپوريان، و همکاران [۱] در سال ۱۹۸۷ بر روي مقياس حرمت خود روزنبرگ در ايران حاکي از آن است که اين مقياس از پايايي (همساني دروني) قابل قبول و ساختاري تک بعدي برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسي مجدد پايايي (همساني دروني)، و تک بعدي بودن اين مقياس در يک نمونه دانشجويي ايراني پس از حدود بيست سال بود. ۹۱۷ دانشجو از دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبايي (۵۴۷ دختر و ۳۷۰ پسر) وارد مطالعه شدند. همه آزمودني ها به مقياس ۱۰ ماده اي حرمت خود روزنبرگ پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي استفاده شد. همساني دروني اين مقياس در نمونه حاضر معادل ۰٫۸۳ به دست آمد. اين يافته مبين آن است که مقياس حرمت خود روزنبرگ در نمونه دانشجويي ايراني از همساني دروني قابل قبول و مشابه تحقيق شاپوريان و همکارانش برخوردار است. اما بررسي ها وجود ساختاري تک عاملي براي اين مقياس را مورد تاييد قرار نداد. هم راستا با يافته ها بعضي از کشورهاي ديگر دنيا، تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي، حاکي از وجود دو عامل با عناوين عدم تحقير خود و دوست داري خود در اين مقياس بود.