مقاله بررسي محتواي مناسب سامانه ترويج براي زنان روستايي استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۳۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي محتواي مناسب سامانه ترويج براي زنان روستايي استان خوزستان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه ترويج
مقاله خدمات رساني
مقاله محتوا
مقاله زنان روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مريدالسادات پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رغم اهميتي که ارایه خدمات ترويج در به بود وضعيت زنان روستايي دارد، به دلايلي،چون ناهم آهنگ بودن محتواي برنامه هاي ترويج، به عنوان يکي از سازه هاي بسيار مهم اين سامانه، با نيازها و شرايط ويژه زنان، تاکنون، خدمات ترويجي شايسته يي به زنان ارایه نشده است، به همين دليل، به بود چه گونگي ترويج، به وسيله هم آهنگي محتواي برنامه هاي آن با نيازهاي زنان روستايي، در بررسي هاي گوناگون،مورد تاکيد پژوهش گران قرار گرفته است.
پژوهش پيش رو، پژوهشي پيمايشي و کاربردي است، که با هدف بررسي محتواي مناسب ترويج براي زنان روستايي استان خوزستان، و در راستاي به بود خدمات رساني و دست رسي آنان به اين خدمات صورت گرفته است. نمونه آماري پژوهش را ۱۴۰ نفر از زنان روستايي روستاهاي استان خوزستان تشکيل مي دهند، که با روش نمونه گيري طبقه يي تصادفي، با انتساب متناسب،انتخاب شده اند. ابزار پژوهش نيز، پرسش نامه نيمه باز است، که براي تحليل داده هاي آن،افزون بر نرم افزار آماري SPSS، آماره هاي توصيفي (ميانگين، درصد، و مانند آن) و استنباطي (تحليل عاملي) نيز به کار برده شده است.
يافته هاي به دست آمده نشان مي دهد که از نظر زنان روستايي، خدمات حمايتي و اجرايي، محتواي مرتبط با ارایه داده ها، آموزش، و راي زني درباره مديريت منزل، ظرفيت سازي نهادي، و ارایه داده ها، آموزش، و راي زني در باره صنايع دستي و کشاورزي، به ترتيب، در اولويت قرار دارد.