مقاله بررسي محتواي کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۶ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي محتواي کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي آموزشي
مقاله آموزش از راه دور
مقاله خودآموزي
مقاله هدفهاي کلي
مقاله هدفهاي رفتاري
مقاله تحليل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: پورشوقي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش محتواي کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي دانشگاه پيام نور، تاليف خديجه علي آبادي، به عنوان نمونه اي از کتابهاي منتشر شده دانشگاه پيام نور مورد تحليل قرار گرفته و ميزان خودآموز بودن آن، با توجه به معيارهاي موجود کتب مورد استفاده در نظام آموزش از راه دور، بررسي شده است. اين معيارها را با توجه به ادبيات تحقيق مي توان شامل اهداف کلي، اهداف رفتاري، راهنماي مطالعه، شيوه تدوين، محتواي بخشها، خلاصه بخشها و خودآزمايي هاي پايان هر بخش دانست.
براي اين کار پرسشنامه اي حاوي ۳۳ سوال چهارگزينه اي بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت تدوين شد. سپس ۱۶۵ دانشجوي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شاغل به تحصيلي در مراکز و واحدهاي مستقر در استان تهران به صورت نمونه گيري در دسترس از ميان ۹۵۳ دانشجو که اين کتاب را به عنوان منبع درسي مطالعه کرده بودند، انتخاب شدند. پس از توزيع پرسشنامه، با استفاده از آمار توصيفي، آزمونx2 ، آزمون نسبتها و آزمونt ، اين نتايج به دست آمد:
به نظر دانشجويان، اهداف کلي و رفتاري کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي قابل دستيابي است و اين کتاب با معيارهاي موجود کتابهاي مورد استفاده در نظام آموزش از راه دور هماهنگي دارد،
در راهنماي مطالعه، نحوه زمان بندي براي مطالعه کتاب به وضوح بيان نشده است،
محتواي بخشهاي کتاب دانشجو را به بررسي منابع متعدد علاقه مند نمي کند و در تدوين کتاب، مطالب با شيوه اي جذاب ارايه نشده است.