مقاله بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملكردتيم بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملكردتيم بنيان
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيم
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله کار تيمي
مقاله مديريت عملکرد تيم بنيان
مقاله ساختار تيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاندولا سريني واس آر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فلسفه و شيوه کار تيمي به شکل هاي گوناگون در بافت هاي متغير سازماني ادامه دارد. مديريت مشارکتي، هم تصميمي، هم کاري کارکنان در مديريت، چرخه هاي کيفيت، فعاليت تيم هاي کوچک و غيره، همگي براي دميدن روحيه تيمي و کار تيمي در سازمان است. ضرورت فزاينده عرضه انعطاف پذيري، واگذاري، اجماع، ارتباط دوسويه، تلاش هاي هم کاري و شيوه هايي مانند کوچک سازي، ساختار مسطح، ساختار ماتريسي، برنامه مالکيت کارکنان بر کارخانه، توانمند سازي، موجودي به موقع، بهبود مستمر و مهم تر از همه، تغييرات پيوسته نمونه هاي کار، نقش تيم ها در زندگي سازماني را بيش از گذشته افزايش داده است. راهبرد مديريت عملکرد تيم بنيان از دو مداخله تشکيل شده است: اهداف مداخله اول يعني پرورش مديريت عملکرد تيم بنيان ايجاد، ساخت، پرورش و تقويت کار تيمي در سازمان براي کسب تعالي عملکرد است. اين مداخله بايد به کمک ده پيش ران تکميل و اجرا گردد. دومين مداخله يعني سرمايه گذاري در کار تيمي براي نهادينه سازي مديريت عملکرد از عقيده سرمايه گذاري در کار تيمي براي نهادينه سازي مديريت عملکرد در سازمان استفاده کرده است. اين جا نيز همانند قبل، ده پيش ران نقش ابزاري در برانگيختن کار تيمي و نهادينه سازي موفقيتاميز مداخلات دارند.