مقاله بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملکردمسير شغلي بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۴۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملکردمسير شغلي بنيان
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت عملکرد
مقاله راهبرد مسير شغلي
مقاله شايستگي هاي شغلي
مقاله خود ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاندولا سريني واس آر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت مسير شغلي، جايگاه ويژه اي در شيوه کار و چارچوب کلي مديريت عملکرد دارد. مديريت مسير شغلي منبع عظيمي است که کارکنان آرمان هاي مسير شغلي خويش را عملي مي کنند و مهارت، علايق و ارزش هاي خويش را با سازمان همسو مي کنند. مديريت مسير شغلي، ابزار ضروري سازمان است؛ زيرا به کارکنان در کسب اهداف سازماني کمک مي کند هدف اصلي راهبرد مديريت عملکرد مسير شغلي بنيان، مديريت مقاصد دوگانه توسعه مسير شغلي است. مقصد اول، اثرگذاري توسعه مسير شغلي بر تامين نيازهاي انگيزشي بالاتر کارکنان، مانند عزت نفس و خود شکوفايي است. مقصد دوم، از اين ترکيب انگيزشي، براي افزايش عملکرد کارکنان و اثربخشي سازماني و تداوم رشد به شکل طبيعي استفاده مي شود. با توجه به اين هدف و محک زني شيوه کار توسعه مسير شغلي، دو مداخله در اين مقاله مطرح مي گردد تا راهبرد مديريت عملکرد مسير شغلي بنيان در سازمان ها با کمک آن ها عملي شود. مداخله اول به مفهوم سازي، توسعه، اجراء و ارزيابي برنامه توسعه مسير شغلي توجه دارد. مداخله دوم به عامل بزرگ تر يعني استفاده از توسعه مسير شغلي براي نهادينه سازي مديريت عملکرد مي پردازد. هر کدام از مداخلات از ۱۰ پيش ران تشکيل شده است.