مقاله بررسي مدل تئوري کارآيي ليزر مادون قرمز دور اسيد فرميک در دو ساختار استوانه اي و مستطيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل تئوري کارآيي ليزر مادون قرمز دور اسيد فرميک در دو ساختار استوانه اي و مستطيلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليرز اسيدفرميك
مقاله مادون قرمزدور
مقاله بازده اي
مقاله پلاسما
مقاله معادلات آهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهيان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: گليان فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: قرآن نويس محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه و اندازه گيري دانسيته الكتروني و ديگر پارامترهاي پلاسما توسط منابع مادون قرمز دورسالها است كه مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرارگرفته است (طول موجهاي بالاتر از ۱۰ مايكرون). مناسبترين منابع نوري براي اين كار ليزرهايي است كه بوسيله ليزر گاز كربنيك پمپ مي شود (HCOOH) باشند. يکي از اين ليزرها ليزر اسيد فرميک
هدف: بررسي نظري بازدهي ليزرهاي اسيد فرميك دور با دوساختار استوانه اي و مستطيلي
روش بررسي: ميزان بازدهي و توان خروجي ليزر اسيدفرميك را در دو ساختار مختلف (موجبر استوانه اي و مستطيلي)، با استفاده از حل معادلات آهنگ و در نظر گرفتن شرايط خاص محاسبه مي شود. عملكرد آنها بر اثر تغيير پارامترهاي مختلفي از قبيل فشار و ميزان توان ورودي ليزر دمش تجزيه و تحليل مي گردد. مقايسه اين دو ساختار و بهينه سازي آنها از طريق بررسي روابط حاكم و با r و θ موجبر استوانه اي صورت مي پذيرد. r از مشخصات فيزيکي حفره موجبر مستطيلي با  yو xجايگزيني پارامترهاي
نتايج: تغييرات بهره و توان خروجي ليرز در دو ساختار موجبر استوانه اي و مستطيلي بر حسب پارامترهاي مختلف با حل معادلات مشخص و نمودارهاي مربوط به دست آمده اند. روي اين نمودارها ماكزيمم بازدهي براي هر يك از ساختارها مشخص گرديد. از روي منحني تغييرات بهره بر حسب توان ورودي مشاهده مي گردد كه در يك توان ورودي مشخص مقدار بهره افزايش يافته و به يك ماكزيمم برسد و با افزايش بيشتر توان ورودي حالت اشباعي رخ مي دهد كه باعث كاهش بهره مي گردد. در نمودار تغييرات بهره بر حسب طول ملاحظه مي شود كه مقداره بهره به صورت نمايي با افزايش طول رشد نموده و پس از رسيدن به يك مقدار ماكزيمم رو به كاهش مي گذارد.
نتيجه گيري: بررسي نتايج بيانگر اين نكته است كه اصولا كارايي اينگونه ليزرها پايين و نتيجه اي از فيزيك آن و همينطور توزيعات غير فضايي غيريكنواخت ميدان در درون حفره مي باشد ودو ساختار مختلف تغييرات چنداني را ايجاد نمي نمايد.