مقاله بررسي مدل علي عملكرد گذشته، باورهاي معرفت شناختي، جهت گيري هدف، مهارت هاي خودتنظيمي، خودکارآمدي و عملکرد بعدي در درس رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي شهر دلفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل علي عملكرد گذشته، باورهاي معرفت شناختي، جهت گيري هدف، مهارت هاي خودتنظيمي، خودکارآمدي و عملکرد بعدي در درس رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي شهر دلفان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي معرفت شناختي
مقاله جهت گيري هدف
مقاله مهارت هاي خودتنظيمي
مقاله خودكارآمدي
مقاله عملكرد قبلي و بعدي
مقاله رياضيات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي كن كت حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهني ييلاق منيجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر طراحي، تدوين و برازش الگويي ساختاري از رابطه هاي بين متغيرهاي باورهاي معرفت شناختي، جهت گيري هدف، مهارت هاي خودتنظيمي، خودکارآمدي و عملکرد قبلي رياضي با عملکرد بعدي در درس رياضي دانش آموزان دختر و پسر مي باشد. اين تحقيق در دو مرحله مطالعه مقدماتي و اصلي انجام گرفت. هدف مطالعه مقدماتي بررسي ويژگي هاي روان سنجي (پايايي و روايي) ابزارهاي پژوهش بود. در اين مرحله، ۱۴۰ دانش آموز دختر و پسر سال اول دبيرستان هاي شهر دلفان براي تکميل پرسشنامه ها بصورت تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. هم چنين، براي سنجش عملکرد قبلي و بعدي رياضي دانش آموزان به ترتيب از نمره هاي پايان سال آنان در سال هاي سوم راهنمايي و اول دبيرستان استفاده شد. در مرحله اصلي نيز ۴۲۰ دانش آموز (۲۱۰ دختر و ۲۱۰ پسر) سال اول دبيرستان هاي دولتي شهر دلفان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي به منظور آزمون فرضيه ها و برازش مدل پيشنهادي تحقيق انتخاب شدند. روش هاي آماري به کار گرفته شده براي اين مطالعه در مرحله اصلي، ميانگين، انحراف معيار و روش تحليل «معادله هاي ساختاري» با استفاده از نرم افزارهاي SPSS16  و AMOS16 بود. به طور کلي، در مدل پيشنهادي تحقيق مسيرهاي مستقيم باورهاي معرفت شناختي رياضي به مهارت هاي خودتنظيمي رياضي، باورهاي معرفت شناختي رياضي به خودکارآمدي رياضي، جهت گيري هدفي رياضي به عملکرد بعدي رياضي و مهارت هاي خودتنظيمي رياضي به عملکرد بعدي رياضي معنادار بدست نيامد. لذا، فرضيه هاي متناسب با اين مسيرها نيز مورد تاييد قرار نگرفت. هم چنين، در جريان برازش مدل هاي پيشنهادي و اصلاح شده، مشخص شد که متغيرهاي مشاهده شده نقش معناداري در اندازه گيري متغيرهاي مکنون تحقيق دارند.