مقاله بررسي مدل هاي مختلف برآورد تابش خورشيدي به منظور معرفي مناسب ترين مدل در يک اقليم نيمه خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۳۶ تا ۸۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل هاي مختلف برآورد تابش خورشيدي به منظور معرفي مناسب ترين مدل در يک اقليم نيمه خشک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابش طول موج کوتاه خورشيدي
مقاله پيرانومتر
مقاله طيف جذبي بخارآب
مقاله ضريب تعيين
مقاله اقليم نيمه خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بايگي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف بتول
جناب آقای / سرکار خانم: ميان آبادي آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تابش خورشيدي رسيده به سطح زمين يکي از پرکاربردترين پارامترهاي مورد استفاده در پروژه ها و مدل سازي هاي هيدرولوژي، کشاورزي، هواشناسي و اقليمي مي باشد. با توجه به اين که تهيه و ايجاد وسايل اندازه گيري اين پارامتر بسيار پرهزينه است، تاکنون مدل هاي متعددي جهت برآورد آن در اقليم هاي مختلف توسط محققان، پيشنهاد شده است. در اين پژوهش، هفت مدل برآورد تابش طول موج کوتاه خورشيدي، شامل: ۱- مدل آنگستروم- پرسکات پيشنهادي توسط فائو، ۲- مدل آنگستروم- پرسکات واسنجي شده توسط خليلي و رضايي صدر، ۳- مدل آنگستروم- پرسکات واسنجي شده توسط خليلي و رضايي صدر تحت تاثير طيف جذبي بخارآب، ۴- مدل آنگستروم- پرسکات واسنجي شده توسط عليزاده و خليلي، ۵- مدل رگرسيون خطي عليزاده و خليلي، ۶- مدل صباغ و ۷- مدل گلور- مک کلوت جهت انتخاب و معرفي مناسب ترين مدل در اين منطقه مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج مقايسه مقادير محاسبه شده با مدل ها با مقادير اندازه گيري شده توسط پيرانومتر، نشان داد که بر اساس ميزان ضريب تعيين، مدل هاي ۱، ۲ و ۴ (به ترتيب برابر ۰٫۸۵۰۵، ۰٫۸۵۰۷ و ۰٫۸۵۰۷) بيش ترين همبستگي را با مقادير واقعي تابش، نشان مي دهند. اما با توجه به تفاوت بسيار ناچيزR2  اين مدل ها و مقادير کم تر شاخص هاي RMSE،MBE  و t (به ترتيب برابر ۲٫۶۸، ۰٫۱۶ و ۰٫۵۹) در مدل ۱، مي توان اين مدل را به عنوان مناسب ترين مدل برآورد تابش خورشيدي در اين اقليم معرفي نمود.