مقاله بررسي مديريت آبياري و مصرف کود دامي در راستاي افزايش کارايي مصرف آب در ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مديريت آبياري و مصرف کود دامي در راستاي افزايش کارايي مصرف آب در ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري
مقاله ذرت
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله کود دامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر کود دامي برکارايي مصرف آب در ذرت دانه اي سينگل کراس ۷۰۴ آزمايشي در سال ۱۳۸۴ به صورت آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در مزرعه ايستگاه تحقيقات کشاورزي حاجي آباد هرمزگان به اجرا در آمد. کرت هاي اصلي شامل چهار روش آبياري (آبياري از يک طرف پشته تا پايان فصل رشد، آبياري از يک طرف پشته تا مرحله ساقه دهي و از اين مرحله به بعد آبياري از دو طرف پشته، آبياري از يک طرف پشته تا مرحله گلدهي و از اين مرحله به بعد آبياري از دو طرف پشته و آبياري از ابتدا تا پايان فصل رشد از دو طرف پشته) و کرت هاي فرعي شامل چهار سطح کود حيواني (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ تن در هکتار) بود. نتايج نشان داد که روش آبياري بر افزايش کارايي مصرف آب، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، بيوماس، تعداد دانه در رديف، تعداد رديف در بلال و قطر ساقه در سطح يک درصد معني دار بود و همچنين اثر کود دامي نيز بر کليه فاکتورهاي ذکر شده در سطح يک درصد معني دار بود. بيشترين عملکرد دانه با ميانگين ۱۰۰۷۰ کيلو گرم در هکتار مربوط به تيمار آبياري از دو طرف پشته و مصرف ۳۰ تن کود دامي بود. همچنين بيشترين ماده خشک مربوط به تيمار آبياري از دو طرف پشته ها تا انتها و مصرف ۳۰ تن کود دامي در هکتار بود.