مقاله بررسي مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير در سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مشاركتي
مقاله مقاومت در برابر تغيير
مقاله سازمان تربيت بدني
مقاله اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصفي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان قهفرخي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي و شناخت ابعاد مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير و مقايسه و تبين رابطه بين اين دو متغير در سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش بود. تحقيق حاضر، تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است كه به روش ميداني اجرا گرديد. جامعه آماري تحقيق، كليه كارشناسان سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش بودند كه ۱۲۶ نفر از كارشناسان سازمان تربيت بدني و ۳۸ كارشناس اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير بود. روايي محتوايي و صوري ابزارهاي تحقيق با مطالعه مباني نظري تحقيق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد. پايايي ابزارهاي تحقيق از طريق آزمون ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه براي پرسشنامه مديريت مشاركتي a=0.82 و براي پرسشنامه مقاومت در برابر تغيير a=0.70 به دست آمد. تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق با به كارگيري روش هاي آمار استنباطي و آمار توصيفي صورت گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد بين مديريت مشاركتي و مقاومت در برابر تغيير در هر دو سازمان مورد بررسي، رابطه معني دار منفي و معكوسي وجود دارد (P=0.01) همچنين بين مشاركت در برنامه ريزي و هدف گذاري (P=0.05)، مشاركت در تصميم گيري و حل مساله، مشاركت در كنترل و نظارت و مشاركت در اجرا با مقاومت در برابر تغيير رابطه معني دار منفي و معكوسي مشاهده شد (P=0.01) علاوه بر اين، نتايج نشان داد بين مديريت مشاركتي در سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش تفاوت معني داري وجود دارد ولي بين مقاومت در برابر تغيير در اين دو سازمان تفاوت معني داري مشاهده نشد (P=0.05).