مقاله بررسي مراحل تکويني سلول هاي پاپي کلاله تاتوره (.Datura stramonium L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مراحل تکويني سلول هاي پاپي کلاله تاتوره (.Datura stramonium L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکوين پاپي
مقاله تاتوره
مقاله اولترا ميکروتوم
مقاله قطرات لييپدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغرپور محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: موافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاتوره (Datura stramonium L.) گياه سمي و دارويي از تيره سولاناسه با گل هاي سفيد، جام گل شيپوري، پنج پرچم، دو برچه متصل و کلاله اي از نوع مرطوب و پاپي دار مي باشد. هدف از اين پژوهش بررسي مراحل تکويني سلول هاي پاپي و مشاهده آن توسط ميکروسکوپ هاي نوري و فلورسانس است. پس از جمع آوري گل هاي گياه در اندازه هاي متفاوت و جدا نمودن غنچه هاي ۷۵-۵ ميلي متري، جهت بررسي بافت شناسي پس از مراحل بلوک گيري و برش گيري توسط اولترا ميکروتوم، برش هاي نيمه نازک با تولوئيدين بلو براي ميکروسکوپ نوري و اورامين O براي مشاهده با ميکروسکوپ فلورسانس در طول موج هاي ۴۹۰-۳۸۰ نانومتر، رنگ آميزي شدند. بررسي هاي ميکروسکوپي مشخص نمود، سلول هاي پاپي تک سلولي، منشا گرفته از اپي درم بوده و در طي نمو سطح کلاله را پوشانده و در نهايت ليز و از کلاله جدا مي شوند. در طي مراحل نمو، پاپي ها و سلول هاي بافت هاي زيرين آن ها فعاليت ترشحي داشتند. ترشح ترکيبات ليپيدي اين سلول ها در غنچه هاي ۲۵-۲۰ ميلي متري آغاز و با پيشرفت نمو ميزان تراکم ترشحات افزايش مي يابد به طوري که در کلاله بالغ غنچه هاي ۶۰-۴۵ ميلي متري با الحاق قطرات ليپيدي، اجسام ليپيدي در زير لايه کوتيکول و در سطح کلاله به وجود مي آورند. اين روند باعث پيدايش گسستگي هايي در كوتيكول گرديده و منجر به جدا شدن و فاصله گرفتن آن از ديواره سلولي مي گردد. بر اساس اين مشاهدات ترشحات ليپيدي از طريق اين شكستگي ها به سطح كلاله رسيده و وجود اين گسستگي ها عبور ترشحات ليپيدي كه از طريق كوتيكول نازك صورت مي گيرد را تسهيل مي نمايد.