مقاله بررسي مزيت نسبي صادراتي کيوي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي صادراتي کيوي ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت صادراتي
مقاله مزيت نسبي آشکارشده
مقاله کيوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيكاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت توليدات کيوي در ايران و ضرورت حضور در بازارهاي جهاني، بررسي وضعيت صادرات در مقابل رقبا از اهميت بالايي برخوردار است. اين مطالعه به بررسي مزيت صادراتي کيوي ايران در مقابل رقبا مي پردازد. نتايج بررسي مزيت نسبي آشکار شده نشان داد که مزيت صادراتي ايران طي سال هاي ۲۰۰۵ – ۱۹۹۰، رشدي مناسب داشته که شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن نيز بيانگر اين مطلب بوده است. کم ترين مقدار شاخص مزيت نسبي آشکار شده، مربوط به سال ۱۹۹۹، با مقدار ۱٫۶۹۹ و بيش ترين مقدار نيز برابر ۱۰٫۶۲۰، مربوط به سال ۲۰۰۵ و رشد آن طي سال هاي مورد بررسي ۸۸٫۸۶۳ درصد بوده است. رابطه مزيت صادراتي کيوي ايران با صادرات آن در سطح بالايي معني دار شد. افزايش مزيت صادراتي شيلي، اثر منفي و معني داري بر مزيت صادرات ايران داشته و با افزايش مزيت صادرات شيلي، صادرات شيلي جايگزين صادرات ايران مي شود. همچنين با افزايش مزيت صادراتي نيوزيلند، مزيت صادراتي ايران نيز تقويت شده است. با افزايش مزيت وارداتي کيوي ترکيه و روسيه، مزيت صادراتي ايران افزايش خواهد يافت. با توجه به اين که ترکيه و روسيه به ترتيب بزرگترين واردکنندگان کيوي ايران هستند، به منظور تقويت مزيت صادراتي ايران، توجه به اين بازارهاي هدف از اهميت شايان توجهي برخوردار خواهد بود.