مقاله بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله شاخص حمايت اسمي محصول
مقاله شاخص حمايت اسمي نهاده
مقاله شاخص حمايت موثر
مقاله ماتريس تحليل سياستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حفاراردستاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مزيت نسبي و شاخصهاي حمايتي محصولات اساسي زراعي در سطح ملي براي سال زراعي ۱۳۸۲-۸۳ با استفاده از ماتريس تحليل سياستي (PAM)، محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارتند از: گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، ذرت دانه اي آبي، نخود آبي و ديم، پياز، سيب زميني، شلتوك دانه بلند مرغوب، شلتوك دانه بلند پرمحصول و شلتوك دانه كوتاه. نتايج مطالعه حاضر در خصوص شاخص مزيت نسبي (DRC) محصولات زراعي نشان داد كه كشور در توليد محصولات گندم ديم، جو ديم، ذرت دانه اي آبي، نخود آبي و ديم، پياز و سيب زميني داراي مزيت نسبي است و ساير محصولات داراي مزيت نيستند. بررسي شاخص حمايت اسمي محصول(NPC)  براي تمام محصولات مورد مطالعه (به استثناي شلتوكها) نشان داد كه قيمت بازاري محصول كمتر از قيمت سايه اي آن است؛ به عبارت ديگر سياستهاي دولت باعث شده است قيمت اين محصولات در داخل كشور كمتر از قيمت مرزي در نرخ سايه اي ارز باشد كه نشان از اعمال ماليات ضمني بر توليدكنندگان محصولات زراعي دارد. نتايج شاخص حمايت اسمي نهاده ها(NPI)  در مورد محصولات زراعي مورد مطالعه نيز نمايان ساخت كه زارعان درخصوص نهاده هاي قابل تجارت مورد حمايت قرار گرفته اند.