مقاله بررسي مسايل توسعه آموزش مجازي در آموزش عالي کشاورزي از ديدگاه اعضاي هيات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مسايل توسعه آموزش مجازي در آموزش عالي کشاورزي از ديدگاه اعضاي هيات علمي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي کشاورزي
مقاله آموزش مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش مجازي روش هاي تدريس و يادگيري در آموزش عالي را تغيير داده است. در آموزش مجازي، دانشجويان و اعضاي هيات علمي مي توانند در خارج از چهارچوب فضاهاي اداري و کلاس هاي سنتي همديگر را ملاقات نمايند، باهم به گفتگو بنشينند و يا کار کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسي مسايل توسعه آموزش مجازي در آموزش عالي کشاورزي از ديدگاه اعضاي هيات علمي انجام شده است. اين تحقيق از نوع کاربردي و پيمايشي است و از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر، اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي تربيت مدرس، تبريز، مازندران، شيراز و فردوسي مشهد مي باشند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبق هاي، ۸۰ نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره هاي توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که چهار مساله مالي فني، اجرايي، منابع انساني و فرهنگي ۵۸٫۱۷ درصد از واريانس مسايل توسعه آموزش مجازي را تبيين نموده اند. بنابراين، موسسات آموزش عالي کشاورزي براي بهکارگيري موفقيت آميز روش آموزش مجازي در فرايند تدريس و يادگيري بايد اين مسايل را مورد ملاحظه قرار دهند.