مقاله بررسي مشخصات رويشي و چوب توليدي ۱۰ کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در دوره دوم بهره برداري در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۳۴ تا ۵۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مشخصات رويشي و چوب توليدي ۱۰ کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در دوره دوم بهره برداري در کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله ارتفاع
مقاله قطر برابرسينه
مقاله رويش حجمي
مقاله دوره دوم بهره برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري فتحعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مديررحمتي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور انتخاب و معرفي كلن هاي برتر صنوبر، ۱۰ كلن از گونه  Populus nigra كه در خزانه سلكسيون برتري خود را نشان داده بودند، طي يك مرحله هشت ساله در قالب طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در فواصل كاشت ۳×۳ متر در ايستگاه تحقيقاتي مهرگان کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اتمام مرحله اول رويش به مدت ۸ سال و بهره برداري از درختان موجود و توليد جست هاي جديد از كنده هاي باقي مانده در سال اول، همه جست ها به جز بهترين و قوي ترين آنها حذف و در طول دوره آزمايش مبارزه با علف هاي هرز به صورت دستي و آبياري متداول به روش جوي – پشته انجام شد. در پايان هر فصل رويش مشخصه هاي قطر برابرسينه و ارتفاع درختان اندازه گيري شدند. مشخصه هاي رويش جاري ارتفاع، رويش جاري قطر، ميزان حجم چوب توليدي در هكتار و متوسط حجم چوب توليدي در هكتار محاسبه شد. تجزيه واريانس ساده براي ارتفاع، قطر و ميزان حجم چوب توليدي در هكتار درختان، تجزيه واريانس مركب براي ارتفاع، قطر، ميزان حجم چوب توليدي در هكتار و ميزان رويش جاري ساليانه ارتفاع و قطر انجام شد و كلن ها بر اساس ميانگين هاي محاسبه شده گروه بندي شدند. اين آزمايش نشان داد که از ميان كلن هاي تاج بسته كاشته شده با توجه به ميزان ارتفاع، قطر برابرسينه، رويش جاري ارتفاعي، رويش جاري قطري و حجم چوب توليدي در هكتار، كلن هاي P. nigra 56/75، P. nigra 63/135، P. nigra 56/52، P. nigra 56/32 و P.nigra mehregan به ترتيب با ۶۵/۴۶، ۰۳/۳۴، ۱۸/۳۰، ۰۳/۳۰ و ۸۴/۲۸ مترمكعب در هكتار و در سال نسبت به ساير كلن ها توليد بيشتري داشته  كه براي كشت انبوه در استان معرفي مي شوند.