مقاله بررسي مشخصه هاي غرق شدگي هاي منجر به فوت در استان خوزستان، جنوب غربي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مشخصه هاي غرق شدگي هاي منجر به فوت در استان خوزستان، جنوب غربي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غرق شدگي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله مرگ و مير
مقاله خوزستان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ آزادي اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: ديبايي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: غرق شدگي يکي از عوامل مهم مرگ و مير است که امکان قابل ملاحظه اي نيز براي پيش گيري از آن وجود دارد. هدف از اين پژوهش بررسي شيوع و ويژگي هاي اپيدميولوژيک غرق شدگي در استان خوزستان است.
روش بررسي: در يک مطالعه گذشته نگر، پرونده تمام فوت شدگان ناشي از غرق شدگي که از ابتداي سال ۱۳۸۱ تا انتهاي سال ۱۳۸۵ به پزشکي قانوني استان خوزستان ارجاع شده بودند، بررسي گرديد.
يافته ها: در مدت پنج سال ۸۳۴ نفر (۶۹۱ نفر مذکر و ۱۴۳ نفر مونث) در استان خوزستان به علت غرق شدگي فوت کرده اند. ميانگين سني آنها ۲۱٫۶ سال (با انحراف معيار ۱۲٫۸ سال) و نسبت مذکر به مونث ۴٫۸ به ۱ بود. بيشتر قربانيان (۲۵٫۳ درصد) در گروه هاي سني ۱۵ تا ۱۹ سالگي (۷٫۳ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال) و ۲۲٫۱ درصد آنها در گروه سني ۲۰ تا ۲۴ سالگي (۶٫۵ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال) قرار داشتند. ۲۴٫۳ درصد از کل قربانيان غرق شدگي، افراد کمتر از ۱۵ ساله (شامل سه گروه سني صفر تا چهار ساله، ۵ تا ۹ ساله و ۱۰ تا ۱۴ ساله) بودند. بيشتر مغروقين، قرباني غرق شدگي در رودخانه ها (۷۴٫۷ درصد) و کانال هاي آبياري (۱۱٫۳ درصد) بودند. ۹۴٫۵ درصد از قربانيان بومي استان بودند. نحوه حدوث غرق شدگي به شرح ذيل بود: حادثه (۸۸٫۷ درصد)، خودکشي (۲٫۳ درصد)، قتل (۰٫۷ درصد) و نامعلوم (۸٫۳ درصد).
نتيجه گيري: استان خوزستان با مرگ و مير ۳٫۹ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال، بعد از استان مازندران (۷٫۶ در هر۱۰۰۰۰۰ نفر در سال)، داراي رتبه دوم آمار مرگ و مير ناشي از غرق شدگي در کشور است و براي پيش گيري موثر از غرق شدگي، نيازمند سياست گذاري، تدوين و اجراي برنامه اي دقيق با توجه به عوامل خطر شناخته شده مي باشد.