مقاله بررسي مشكلات بهداشتي مرتبط با نوبتكاري در نظام ۱۲ ساعته در صنايع پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مشكلات بهداشتي مرتبط با نوبتكاري در نظام ۱۲ ساعته در صنايع پتروشيمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوبت کاري
مقاله نظام ۱۲ ساعته
مقاله مشکلات بهداشتي
مقاله صنايع پتروشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبينه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خواجي سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: نوبت كاري پديده اي اجتماعي است كه مي تواند از جنبه هاي گوناگون اثرات نامطلوبي بر زندگي انسان بجا گذارد. با توجه به اهميت كار در نظام نوبتي و مشكلات بهداشتي ناشي از آن، مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان شيوع مشكلات بهداشتي و همچنين ريسك فاكتورهاي ايجاد كننده اختلالات ياد شده در كارگران شاغل در نظام “۱۲ ساعته” انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در ۸ شركت پتروشيمي وابسته به شركت ملي صنايع پتروشيمي با نظام “۱۲ ساعته” در منطقه عسلويه انجام گرفت. حجم نمونه برابر با ۱۲۰۳ نفر شامل ۵۴% روزكار و ۴۶% نوبت كار بود. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه بوده كه سووالاتي در زمينه ويژگي هاي دموگرافيك، نظام نوبت كاري و مشكلات بهداشتي در آن گنجانده شده بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۵/۱۱) انجام گرفته و مقدار آلفاي كمتر از ۰۵/۰ به عنوان سطح معني داري درنظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه شيوع مشكلات بهداشتي در بين نوبت كاران بيش از روزكاران بوده، اما اين اختلاف تنها در اختلالات گوارشي و اسكلتي-عضلاني معني دار بدست آمد. آناليزهاي چند متغيره رگرسيون نشان داد كه علاوه بر كار در نظام نوبت كاري، متغيرهاي ديگري مانند طولاني بودن ساعات كار، وضعيت استخدام، شغل دوم، تعداد فرزندان و نوع شغل نيز در ايجاد اختلالات بهداشتي نقش دارند.
نتيجه گيري: شيوع اختلالات گوارشي و اسكلتي-عضلاني در نوبت كاران به طور معني داري بيش از همكاران روزكار ايشان بود. اگر چه كار در نظام نوبتي عامل اصلي مرتبط با مشكلات گزارش شده مي باشد، اما وقوع اين مشكلات تنها ناشي از نوبت كاري نبوده، بلكه متغيرهاي دموگرافيك و برخي متغيرهاي شغلي نيز در اين امر دخيل هستند