مقاله بررسي مشکلات اقتصادي خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني تحت پوشش مراکز بهزيستي استان گيلان سال ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات اقتصادي خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني تحت پوشش مراکز بهزيستي استان گيلان سال ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله عقب ماندگي ذهني،کودکان ناتوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: فداكارسوقه كلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: خالق دوست محمدي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عقب ماندگي ذهني يکي از عمده ترين، پيچيده ترين و دشوارترين مسايل و مشکلات در کودکان و نوجوانان مي باشد كه با نقصان رشد در ابعاد مختلف جسماني، رواني، تکاملي، اجتماعي و تربيتي همراه است. وجود کودک عقب مانده ذهني تاثيرات نامطلوبي بر ساختار و عملکرد خانواده داشته و باعث مي شود خانواده، تحت تنش هاي جسماني، رواني، اجتماعي و اقتصادي قرار گيرد تا حدي که روند طبيعي زندگي خود را از دست داده و در معرض فروپاشي قرار گيرد.
هدف: هدف از انجام اين مطالعه تعيين مشکلات اقتصادي خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني تحت پوشش مراكز بهزيستي استان گيلان سال ۸۸-۱۳۸۷ مي باشد.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – مقطعي است. در اين بررسي ۱۴۰ نفر از والدين کودکان مبتلا به عقب ماندگي ذهني تحت پوشش يکي از مراکز کم توانان ذهني وابسته به بهزيستي استان گيلان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مربوط به بررسي مشکلات خانواده هاي داراي کودک عقب مانده ذهني مي باشد. نمونه هاي پژوهش به روش سرشماري انتخاب و از طريق مصاحبه وارد مطالعه شدند. داده ها پس از جمع آوري با نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ و با آزمونهاي كاي دو و تست دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد كه (۶۵٫۷%) از واحدهاي مورد پژوهش مشكلات اقتصادي دارند. همچنين در بررسي ارتباط مشكلات اقتصادي با مشخصات دموگرافيك، نتايج پژوهش نشان داد كه درخانواده هايي كه كودك عقب مانده آنان مونث ((p<0.01، فرزند اول خانواده(p<0.04) ، داراي بيماري جسمي(p<0.01) ، داراي اختلال رفتاري(p<0.0001) ، مادر داراي بيماري روحي(p<0.03) ، تعداد اعضاي بيش از چهار نفر (p<0.02) و درآمد خانواده كمتر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه (p<0.001) باشد و در صورت عدم دريافت كمك هزينه از بهزيستي (p<0.003) و مشورت با كساني غير از همسر در مواقع بروز مشكلات(p<0.04) ، مشكلات اقتصادي بيشتر است.
نتيجه گيري: از آنجايي كه يافته هاي پژوهش مويد آن است كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش داراي مشكلات اقتصادي مي باشند بنابراين به نظر مي رسد خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني براي کاهش مشکلات خود نياز به حمايت هاي مالي دارند.