مقاله بررسي مشکلات بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پزشکي
مقاله واحد پذيرش
مقاله واحد بايگاني
مقاله واحد کدگذاري
مقاله واحدآمار
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب محمدپارسا
جناب آقای / سرکار خانم: فرح آبادي محمداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: دلير مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر موسسه مراقبت بهداشتي به منظور تحقق سيستم ها و اعمال مديريت اطلاعات به يک بخش سازمان يافته موسوم به مدارک پزشکي نياز دارد. وظايف و اعمال بخش مدارک پزشکي، حمايت و پشتيباني از اموري نظير جريان مراقبت از بيماران و تداوم آن، فرآيندهاي مديريتي موسسه، برنامه هاي آموزش پزشکي، تحقيقات پزشکي و … را تضمين مي کند. در اين ميان ارزيابي خدمات مدارک پزشکي هر موسسه مراقبت بهداشتي مي تواند ابزار نيرومندي در جهت اعتلاي کيفي وکمي سيستم هاي بهداشتي آن باشد. اين تحقيق با هدف بررسي مشکلات بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه جهرم به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اين بخش و ارايه نتايج حاصله به مسوولين ذيربط انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي، مقطعي و جامعه آماري آن شامل پرسنل شاغل در بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه جهرم بود. به دليل محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه گيري صورت نگرفت و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوري داده ها شامل ۵ پرسشنامه طراحي شده توسط محقق بود که پس از مشورت با اساتيد صاحب نظر در اين زمينه و پرسنل بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي مذکور تدوين و روايي آن پس از چندين بار اصلاح مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه مذکور نيز با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه و مقدار حدود۸۰ درصد بدست آمد و به اين ترتيب پايايي پرسشنامه نيز تاييد شد. داده ها با استفاده از دهمين ويرايش نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس يافته ها، واحد مدارک پزشکي مورد مطالعه عملکرد مطلوبي داشته و همچنين در واحد پذيرش و بايگاني نيز عملکرد واحد هاي مطالعه شده در حد متوسط بود. عملکرد واحد کد گذاري در حد مطلوب و واحد آمار نيز در حد کاملا مطلوبي قرار داشت.
بحث و نتيجه گيري: ضرورت حفظ، نگهداري و گزارش اطلاعات در مراکز بهداشتي درماني و طراحي فضايي مناسب در نقطه تماس بيماران با بيمارستان از مواردي است که نيازمند توجه ويژه مديران بخش مدارک پزشکي و حتي بيمارستان ها مي باشد. نظر به اهميت بهره وري نيروي شاغل در بخش مدارک پزشکي و متنوع بودن فرآيند هاي کاري در اين بخش، بکارگيري سيستم دوره اي و چرخشي نيروي انساني، توجه به استاندارد هاي طراحي فضا و بکارگيري نيرو هاي متخصص مي تواند فاکتورهاي موثري در رفع مشکلات اين واحدها باشد.